نگاهی نوین به نظریه تولید در چارچوب اقتصاد اسلامی، مطالعه کاربردی: مدلسازی تابع تولید بومی صنایع هوایی در ایران


نگاهی نوین به نظریه تولید در چارچوب اقتصاد اسلامی، مطالعه کاربردی: مدلسازی تابع تولید بومی صنایع هوایی در ایران
نظریه تولید یکی از محوری ترین نظریات اقتصادی می باشد که پیوند ناگسستنی با جوامع انسانی دارد .


تحلیل بهره‌وری اقتصادی دامداری‌های سنتی (دام سبک) (مطالعه موردی شهرستان شهربابک)
در اقتصاد اسلامی نیز این نظریه از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد ، چون اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه برابعاد فقهی و یا تنها بر انگیزه ها و اهداف تولید نماينده تمرکز کرده اندلذا جای خالی یک نظریه مستحکم که همه ابعاد رفتار تولید نماينده را پوشش دهد بسیار احساس می‌شد .


بررسی رابطه بین مالکیت سهامداران عمده و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بنابراین در این پایان نامه تصمیم گرفتیم تا این نظریه جامع را ارائه نماییم ، با هستفاده از روش مطالعات کتابخانه ای ، هستفاده از شواهد قراونی و روایی ، وبررسی نقاط ضعف و قوت مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته سعی کرده ایم تا به سوالات زیر جواب دهیم :چه ویژگیهای منحصر به فردی را می توان برای نظریه تولید نماينده مسلمان در نظر گرفت ؟نوع مالکیت بنگاه چگونه بر نظریه تولید نماينده مسلمان اثر می گذارد ؟شرایط هستراتژیک ، مبانی، مفاهیم واهداف اقتصاد اسلامی، محدودیت های تکنولوژی و فنی چگونه و در چه سطحی بر تولید اثر می گذارند؟آیا تولید هواپیماهای غیر تجاری در ایران با نظریه تولید در اقتصاد اسلام و هدف مهم بومی سازی دانش برای کشور مسلمان تناسب دارد؟ بدین منظورفرضیه های زیر را در نظر گرفته ایم : تابع تولید اسلامی ، همواره یک تابع مقید می باشد واین ویژگی موجب کارایی اون می شود.هدف بنگاه در فرایند تولید با توجه به نوع مالکیت بنگاه تعیین می شود.مهمترین قید دخیل در نظریه تولید اسلامی در بعد کلان ، خود کفاییواستقلال اقتصادی وسیاسی می باشد.و در بعد خرد قیود ناشی از مبانی واهداف اقتصاد اسلامی در کنار قیود ناشی از محدودیت منابع و محدودیت تکنولوژی بر تولید اثر می گذارند.تولید هواپیماهای غیر تجاری در ایران متناسب با نظریه تولید نماينده مسلمان می باشد.


تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر جریان وجه نقد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت
که یافته های تحقیق نشان می دهد تابع رفتاری تولید نماينده مسلمان همواره به رعایت اصول شرعی واخلاقی اسلام ، و رعایت موارد ناشی از اهداف کلان و راهبردی جامعه اسلامی، مقید می باشداما این محدودیت الزاما موجب نمی شود تا سطح بهینه تولید نماينده مسلمان از سطح بهینه تولید در اقتصاد رایج کمتر باشد.ونوع مالکیت بنگاه محور تعیین هدف بنگاه تولیدی می باشدکه این نکته موجب می شود الگوی روشنی برای تعیین هدف تولید نماينده مسلمان وجود داشته باشد.


عوامل مؤثر بر ریسک نقدشوندگی با تاکیـد بر کیفیت اطلاعات حسابداری


مقایسه سرمایه فکری، بهره‌وری سرمایه و بازده در شرکتهای ارزشی و رشدی


72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews