بررسی ارتباط ساختار و مالکیت هیأت مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)


بررسی ارتباط ساختار و مالکیت هیأت مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
چکیده باتوجه به نقش پررنگ و بااهمیت اطلاعات در بازار امروز و اعتبار شرکت ها، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ساختار و مالکیت هیأت مدیره به عنوان یکی از شرایط مورد توجه بر کیفیت افشای اطلاعات، صورت گرفته هست.


بررسی و مقایسه اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی و پولی بر ارزش افزوده زیربخش‌های صنعت ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوییچینگ
به همین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار شهرستان تهران بین سال‌های 1385 تا 1390 مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.


بررسی تاثیر محدودیت ناشی از انباشته شدن اقلام تعهدی اختیاری در ترازنامه بر مدیریت واقعی سود و سود پیش بینی شده هر سهم
برای سنجش تأثیرگذاری ساختار هیأت مدیره، از متغیرهای اندازه‌ی هیأت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره هستفاده شده هست و مالکیت هیأت مدیره و مالکیت اعضای غیرموظف هیأت مدیره جهت بررسی تأثیرگذاری مالکیت هیأت مدیره لحاظ شده هست.


بررسی رابطه ی شاخص توسعه انسانی و عملکرد مالی و سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
به منظور کمی نمودن کیفیت افشای اطلاعات از امتیازهای شفافیت و افشای سالانه منتشر شده توسط ساوقت بورس و اوراق بهادار که برپايه شاخص-های قابلیت اتکا و به موقع بودن محاسبه گردیده هست، هستفاده شده هست.


ارائه مدل پویایی توافقنامه سطح خدمت در محیط تجارت الکترونیکی
نتایج برآورد مدل پژوهش برای 58 شرکت حائز شرایط، حاکی از وجود رابطه معناداری بین مالکیت هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات می‌باشد، به نحوی که نتایج نشان دهنده رابطه ی مثبتی بین مالکیت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات و رابطه ی منفی بین مالکیت هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات هست.


اثر شاخص عمق مالی بر نوسانات رشد اقتصادی در ایران
علاوه بر این یافته ها نشان می‌دهد که رابطه‌ی معناداری بین متغیرهای ساختار هیأت مدیره‌ (اندازه‌ی هیأت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره) و‌کیفیت ‌افشای ‌اطلاعات ‌وجود‌ ندارد.


بررسی رابطه اعتبار هویت سازمانی (پرستیژ برند) با وفاداری مشتری در صنعت فرش دستباف (مطالعه موردی: شرکت سهامی فرش ایران)
واژه های کلیدی: کیفیت افشای اطلاعات، ساختار هیأت مدیره، مالکیت هیأت مدیره

مقایسه توزیع درامد در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با ملاحظات جهانی شدن


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews