عوامل موثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی


عوامل موثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
در این تحقیق شرایط موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی برنامه گرفته هست.برای این منظور از داده های پانل طی دوره وقتی 2010-1995 در سه گروه از کشورهای با درآمد بالا ، متوسط وپایین هستفاده شده هست.نتایج تحقیق به روش OLS با تئوریهای پیشین و همینطور با نتایج قابل پیش بینی مطابقت نداشت لذا به بررسی این شرایط به روش GMM پرداخته شدونتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت آزادی تجاری ، آزادی مالی ، آزادی از فساد و آزادی مالیاتی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه گروه از کشورهای منتخب هست و همینطور نتایج بیانگر رابطه منفی اندازه دولت با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه گروههای منتخب می باشد.


بررسی توسعه اقتصادی پایدار و محیط زیست در کشورهای G8


بررسی تأثیر نوسانات بخش حمل‌ و نقل دریایی بر نوسانات تجارت جهانی به روش اقتصادسنجی ترکیبی فضایی


78 out of 100 based on 23 user ratings 698 reviews

بررسی رابطه بین مدیریت سود با ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران
تاثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری
بررسی رابطه اختلاف رشد درآمد (معیار مالی) و رشد تعداد کارکنان (معیار غیرمالی) با گزارشگری مالی متقلبانه
بررسی تاثیر اجزای حاکمیت شرکتی براستفاده بهینه از جریان نقد آزاد
بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر
تأثیر سوابق گذشته (رشد و نوسان پذیری فروش) و چشم انداز آینده (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر میزان چسبندگی هزینه‌ها
تعیین و ارزیابی کارآیی تولید سیب‌زمینی در سطح استان‌های کشور
بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و چسبندگی هزینه ها
بررسی رابطه عوامل مدل فاما و فرنچ با رشد اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین محافظه کاری و کیفیت افشا در مراحل چرخه عمر شرکت
بررسی همگرایی هزینه و درآمد استان های ایران
*