تحلیل تاثیر سیاست های پولی و مالی بر بازده بازار سهام ایران


تحلیل تاثیر سیاست های پولی و مالی بر بازده بازار سهام ایران
بازارهای مالی به خصوص بازار سهام نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و به تبع اون بهبود رشد اقتصادی دارند.


بررسی تأثیر نوسانات بخش حمل‌ و نقل دریایی بر نوسانات تجارت جهانی به روش اقتصادسنجی ترکیبی فضایی
به عقیده برخی اقتصاددانان مثل شومپیتر و جون رابینسون گسترش بازارهای سرمایه موتور رشد اقتصادی کشورهاست.


بررسی رابطه بین مدیریت سود با ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ازاین‌رو شناسایی رفتار سرمایه‌گذاران و متغیرهای تأثیر‌گذار بر قیمت و بازده سهام در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده هست.


اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران
ازجمله عواملی که بازده سهام را تحت تأثیر برنامه می‌دهد سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها هست.


تاثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری
مشخص کردن میزان و نحوه‌ی اثرگذاری این سیاست‌ها بر بازده سهام در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان می‌تواند مفید واقع شود، تا مراجع سیاست‌گذار بتوانند با اجرای سیاست‌های مناسب موجب رونق و گسترش بورس و درنتیجه رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور شوند.


بررسی رابطه اختلاف رشد درآمد (معیار مالی) و رشد تعداد کارکنان (معیار غیرمالی) با گزارشگری مالی متقلبانه
در این پژوهش تأثیر سیاست‌های پولی (شاخص نرخ رشد نقدینگی) و مالی (شاخص کسری بودجه دولت) بر بازده بازار سهام ایران طی دوره 1390:4- 1373:4 با هستفاده از مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) تحلیل و بررسی شده هست.


بررسی تاثیر اجزای حاکمیت شرکتی براستفاده بهینه از جریان نقد آزاد
جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از سه روش علیت تودا یاماموتو، آزمون ARDL و الگوی تصحیح خطا ECM هستفاده شده هست.


بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر
برآورد آزمون علیت تودا یاماموتو نشان می‌دهد یک رابطه علیت یک طرفه از سیاست‌های پولی و مالی به شاخص بازده بازار سهام ایران وجود دارد.


تأثیر سوابق گذشته (رشد و نوسان پذیری فروش) و چشم انداز آینده (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر میزان چسبندگی هزینه‌ها
نتیجه آزمون ARDL نشان می‌دهد که یک رابطه مثبت کوتاه‌مدت بین شاخص بازده بازار سهام و سیاست پولی بربرنامه هست، بین شاخص بازده سهام و سیاست مالی یک رابطه بلندمدت منفی وجود دارد.

نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا ECM حاکی از اون هست که در هرسال حدود 11 % عدم تعادل به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.
60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews