بررسی رابطه بین نقدشوندگی، امتیاز افشای شرکتی و ارزش شرکت


بررسی رابطه بین نقدشوندگی، امتیاز افشای شرکتی و ارزش شرکت
اهمیت افشاء اطلاعات و اطلاع رسانی، بعنوان یکی از سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی، در سالهای اخیر مورد توجه برنامه گرفته هست که منجر به تقاضای بیشتر در خصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی شرکت ها شده هست.


اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران
همچنین ارزش گذاری از موضوعات پايه ی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری هست که به مدیریت کمک می کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست هستراتژی ها و ساختارمالی خود را بسنجد.


تاثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری
بعلاوه سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری در رابطه با خرید و فروش سهام نیازمند داشتن اطلاعات مربوط به ارزش شرکت هستند.


بررسی رابطه اختلاف رشد درآمد (معیار مالی) و رشد تعداد کارکنان (معیار غیرمالی) با گزارشگری مالی متقلبانه
در این پژوهش تأثیر سه معیار مختلف نقدشوندگی سهام بر امتیاز افشای اطلاعات و ارزش شرکت و همچنین تأثیر امتیاز افشای اطلاعات بر ارزش شرکت مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی تاثیر اجزای حاکمیت شرکتی براستفاده بهینه از جریان نقد آزاد
معیارهای مورد هستفاده جهت سنجش نقدشوندگی، حجم ریالی(ارزش)معاملات سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود و حجم معاملات سهام می باشد.


بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر
برای سنجش متغیر امتیاز افشاء، از متغیرهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط ساوقت بورس اوراق بهادار شهرستان تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب " منتشر میشود، هستفاده شد.


تأثیر سوابق گذشته (رشد و نوسان پذیری فروش) و چشم انداز آینده (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر میزان چسبندگی هزینه‌ها
همچنین شاخصQ توبین برای محاسبه ارزش شرکت در نظر گرفته شده هست.


تعیین و ارزیابی کارآیی تولید سیب‌زمینی در سطح استان‌های کشور
روش آماری مورد هستفاده در این پژوهش نیز روش رگرسیون چندگانه با هستفاده از داده های ترکیبی هست.


بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و چسبندگی هزینه ها
یافته های بررسی 64 شرکت طی سالهای 1385 الی 1391 حاکی از اون هست که بین معیارهای حجم ریالی معاملات سهام با امتیاز افشای اطلاعات و بین حجم ریالی معاملات سهام و حجم معاملات سهام با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود با امتیاز افشای اطلاعات رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود با ارزش شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.

همچنین بین امتیاز افشای اطلاعات و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews