تاثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری


تاثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری
بسط و توسعه سرمایه گذاری یکی از راه های حل مشکلات اقتصادی هست.با توجه به محدودیت منابع کارایی اهمیت کارایی سرمایه گذاری مورد تاکید می باشد.به خصوص در کشوری مانند ایران در شرایط فعلی و با وجود تحریم ها اهمیت این مسئله آشکار تر می گردد.دو عامل موثر بر هستفاده از موقعيت های سرمایه گذاری وجود وجه نقد کافی و نیز تصمیم گیری مدیریت می باشد که هر دو می تواند به وسیله اهداف امپراطوری سازانه مدیریت در معرض خطر واقع شود ؛ از این رو نظارت بر مدیریت می تواند از ناکارایی سرمایه گذاری بکاهد.


تعیین و ارزیابی کارآیی تولید سیب‌زمینی در سطح استان‌های کشور
این تحقیق بر اون هست که تاثیر وجود مالکان نهادی و هستقلال اعضای هیات مدیره را به عنوان دو مکانیزم حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی برنامه دهد.نمونه این تحقیق شامل 102 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران از سال 1384 تا سال 1389 هست.در این راستا و با هستفاده از مدل ریچاردسون (2006) برای محاسبه کارایی سرمایه گذاری ،عدم کارایی سرمایه گذاری به دو دسته بیش-کم سرمایه گذاری تقسیم شده و نتایج ناشی از آزمون مفروضات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط منفی هستقلال اعضای هیات مدیره و بیش سرمایه گذاری و نیز میان مالکیت نهادی و کم سرمایه گذاری هست.


بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و چسبندگی هزینه ها
بنابراین هستفاده از این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند موجب کاهش ناکارایی سرمایه گذاری گردد.


بررسی رابطه عوامل مدل فاما و فرنچ با رشد اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
همچنین این تحقیق شواهدی دال بر وجود رابطه میان مالکیت نهادی و بیش سرمایه گذاری و نیز میان هستقلال اعضای هیات مدیره نیافت.


رابطه بین محافظه کاری و کیفیت افشا در مراحل چرخه عمر شرکت
در کل نتایج این تحقیق حاکی از اون هست که حاکمیت شرکتی می تواند با کاهش هردوی بیش-کم سرمایه گذاری در افزایش کارایی سرمایه گذاری موثر واقع شود.


بررسی همگرایی هزینه و درآمد استان های ایران


ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌های بورسی بر اساس چارچوب ارائه شده کوزو


66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews