بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، سیاست بدهی و ساختار مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، سیاست بدهی و ساختار مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده در تحقیق حاضر، به بررسی رابطه متغیرهای ساختار مالکیت، جریان نقد آزاد و سیاست بدهی پرداخته شده هست.


بررسی رابطه‌ی بین تورم، چرخه عملیاتی و نگهداری وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر میزان اهرم مالی شرکت و ساختار مالکیت بر میزان جریان نقد آزاد شرکت و همچنین بررسی شرایط مرتبط با میزان اهرم مالی شرکت، تعیین گردیده هست.


بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در گروه کشورهای نفت خیز منا
برای این منظور، از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 74 شرکت در طول دوره وقتی 1383 تا 1389 انتخاب گردیده و مورد آزمون برنامه گرفته هست.


تأثیر سیاست پرداخت سود سهام بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق نشان می دهد هر چند تفاوت معناداری در جریان نقد آزاد در دو گروه شرکت‌های با اهرم مالی پایین و اهرم مالی بالا وجود ندارد، ولی در شرکت‌های با اهرم مالی بالاتر، میزان جریان نقد آزاد کمتری هست.


طبقه‌بندی درونزای خانوارهای شهری ایران
تقسیم‌بندی انجام شده به وسیله دو متغیر جریان نقد آزاد و موقعيت‌های رشد، حاکی از اون هست که در شرکت‌های با موقعيت سرمایه‌گذاری پایین و جریان نقد آزاد کم، رابطه مثبت و معناداری میان جریان نقد آزاد و اهرم مالی وجود دارد.


بررسی اثرات نامتقارن مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران
برای آزمون ساختار مالکیت دو متغیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت هستفاده شده هست، که به ترتیب، دارای رابطه مثبت و منفی با جریان نقد آزاد بوده اند.


بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در محیط عدم اطمینان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
واژگان کلیدی: جریان نقد آزاد، ساختار مالکیت، سیاست بدهی، موقعيت‌های رشد.


تأثیر پیچیدگی سازمانی بر پیش بینی سود


تأثیر تغییرات قیمت‌های نفتی بر سوددهی بانک


72 out of 100 based on 47 user ratings 722 reviews