رابطه بین محافظه کاری شرطی حسابداری و خبرهای منفی آینده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین محافظه کاری شرطی حسابداری و خبرهای منفی آینده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری شرطی حسابداری با خبرهای منفی آتی و ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران هست.


تاثیر درآمدهای ناشی از صادرات نفت بر تورم در کشورهای صادرکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک
کاهش سود خالص، کاهش سود تقسیمی و کاهش بازده سهام سال آتی و ریسک ورشکستگی به عنوان شاخص های اخبار منفی و متغیرهای وابسته مورد هستفاده برنامه گرفتند.


نقش محافظه‌کاری حسابداری در تمایلات جانبدارانه پیش‌بینی‌های مدیریت
اندازه‌گیری شاخص محافظه‌کاری شرطی از طریق تخمین دو مدل سود عملیاتی و اقلام تعهدی انجام شد.


بررسی تغییرات پایه پولی بر سطح فعالیت های اقتصادی و سطح عمومی قیمت‌ها در دوره‌های تفکیک شده طی سال‌های 1358 تا 1390
برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و بررسی رابطه‌ی بین محافظه‌کاری شرطی و متغیرهای وابسته از داده‌های مربوط به 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران به عنوان نمونه‌ی آماری و برای دوره‌ی وقتی 1389-1384 به روش تحلیل داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته‌اند.


بررسی کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام با در نظرگرفتن میزان تمرکز مالکیت در بازار سرمایه
برای برآورد مدل‌های مناسب آزمون فرضیه‌ها در داده‌های ترکیبی از آزمون‌های چاو و هاسمن هستفاده شد.


پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی از طریق نرخ‌های رشد گذشته، رشد شاخص صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی
نتایج تحقیق حاکی از این بوده هست که محافظه‌کاری شرطی حسابداری با خبرهای منفی آتی (کاهش شاخص‌های سودآوری) رابطه‌ی مثبت معنادار و با ریسک ورشکستگی رابطه‌ی منفی معناداری داشته هست.


بررسی رابطه تغییرات وجه تضمین، بر حجم معاملات قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران
یعنی، اعمال بیشتر محافظه کاری توسط شرکت‌های نمونه منجر به کاهش بیشتر شاخص‌های سودآوری و کاهش ریسک ورشکستگی شده هست.


بررسی پویایی بین نرخ ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران
همچنین، نتایج تحقیق نشان داد در شرکت‌هایی که محافظه‌کاری بیشتری اعمال شده هست، بازده سهام با شدت بیشتری نسبت به اخبار منفی واکنش نشان می‌دهد.


تجزیه و تحلیل نقش زیرساخت‌های قانونی و مقررات تنظیمی کارایی بازار در بورس اوراق بهادار تهران54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews