بررسی عوامل موثر بر رشد اشتغال استان گلستان در دوره 1380-85: الگوی داده-ستانده دو منطقه‌‏‏ای


بررسی عوامل موثر بر رشد اشتغال استان گلستان در دوره 1380-85: الگوی داده-ستانده دو منطقه‌‏‏ای
هدف این مطالعه بررسی شرایط موثر بر تغییرات اشتغال هستان گلستان در دوره 85-1380 می-باشد.


تحلیل مثلثی رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: مدل ترکیبی تصمیم
برای این منظور ابتدا جداول داده-ستانده دو منطقه‌ای شامل هستان گلستان و سایر مناطق کشور برای سال‌های 1380، 1385 به قیمت ثابت تهیه شده هست.


بررسی تأثیر نوسانات تولید بر مصرف انرژی در ایران
سپس با بسط روابط اشتغال منطقه در حالت دو منطقه‌ای و با هستفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری ، تاثیر و سهم نه عامل مختلف بر تغییرات اشتغال کل و اشتغال بخش‌های هستان گلستان در دوره 1380-85 مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی رابطه بین عدم اطمینان کل بازار سهام با پیش‌بینی‌های سود مدیریت
نتایج حاصل از مدل نشان داده هست که، سه عامل تغییر ضرایب اشتغال، سطح تقاضای نهایی هستان و ضرایب سرریزی از سایر مناطق کشور، سهم عمده‌ای در تغییرات اشتغال هستان گلستان داشته‌اند.


تحلیل شکست ساختاری و بررسی روند تصادفی نرخ ارز در ایران
در این میان سهم عمده اثر سرریزی سایر مناطق کشور، بیانگر اهمیت ارتباط بین مناطق در تغییرات اشتغال هستان گلستان می‏باشد.


بررسی روابط میان محافظه‌کاری حسابداری، سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود با استفاده از قانون بن‌فورد درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اورا
بررسی اثر این شرایط بر اشتغال بخش‌ها نشان داده هست بخش کشاورزی اثرپذیری بیشتری از این شرایط داشته هست.


بررسی عوامل موثر بر کارایی شعب بانکها؛ مطالعه موردی: ارزیابی کارایی شعب موسسه مولی الموحدین در استان تهران در سال 1389
به طوری که تغییر ضرایب اشتغال، تغییر ترکیب نهاده بخش‌ها، تغییر ضرایب پسین، تغییر ضرایب بازخوردی و تغییر ضرایب سرریزی در دوره 1380-85 موجب کاهش بیشتری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها شده‌اند.


بررسی نقش صنعت گردشگری در ارتقای شاخص توسعه انسانی
از طرف دیگر تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی هستان گلستان و تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی سایر مناطق کشور موجب افزایش بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها شده هست.


طراحی و تبیین مدل بهای تمام شده خدمات شهروندی در شهرداری مشهد66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews