بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای


بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای
با توجه به نقش موثر سرمایه‌گذاری در گسترش رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به اینکه امروزه هر کشوری به دنبال افزایش اشتغال نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد.


بررسی نقش صنعت گردشگری در ارتقای شاخص توسعه انسانی
بررسی چگونگی تأثیر تکانه‌های نرخ ارزبر دو متغیر مذکور در ایران به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیت‌های مولد از اهمیت خاصی برخوردار هست.


طراحی و تبیین مدل بهای تمام شده خدمات شهروندی در شهرداری مشهد
در همین راستا، این مطالعه تأثیر تکانه‌های نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری و اشتغال، در قالب یک مدل سیستمی چند منطقه‌ای، با هستفاده از نرم‌افزار GTAP موردمطالعه برنامه می‌دهد.


رابطه تغییرات نرخ ارز و تورم در ایران
برای بررسی تأثیر این تغییرات، دو سناریوی افزایش ده‌%ی نرخ ارز و کاهش ده‌%ی اون در نظر گرفته‌شده هست.


بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
نتایج هم‌جهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید می‌کند.


طراحی مدل برنامه‌ریزی تخصیص بهینه منابع مالی به پروژه‌های عمرانی شرکت گاز (مورد مطالعه: شرکت گاز استان گیلان)
افزایش نرخ ارز، در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش‌های خدمات، نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده هست.


مطالعه تأثیر ماهیت کنترل سهامداران بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاهش نرخ ارز تولید و به دنبال اون، اشتغال را در بخش‌های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، این دو متغیر را افزایش داده هست.


مقایسه و ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نظریه مدرن و فرامدرن
سرمایه‌گذاری کل در همه‌ی مناطق موردبررسی، با تغییرات نرخ ارز هم‌جهت می‌باشد.


تحلیل خصوصیت بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews