پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها با استفاده از الگوریتم آدابوست و مقایسه دقت آن با شبکه های عصبی – فازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس


پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها با استفاده از الگوریتم آدابوست و مقایسه دقت آن با شبکه های عصبی – فازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی هست و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهمترین ضروریت های مدیریت واحد های اقتصادی هست.


تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تامین مالی شرکت
سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر هستفاده نمايندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند و بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحد های تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد.


نااطمینانی تورم و صادرات غیرنفتی - مطالعه موردی ایران (1360-1391)
پژوهش های پیشین مدل های متعددی را برای پیش بینی وجوه نقد عملیاتی واحد های تجاری مورد آزمون برنامه داده اند.


تحقیقی پیرامون رابطه بین قابلیت پیش‌بینی سود آتی و یکنواختی نرخ مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
از اونجا که مطالعات اخیر در زمینه پیش بینی ها، بر ایجاد و به کارگیری هوش مصنوعی و روش های یادگیری ماشینی متمرکز شده هست، لذا در پژوهش حاضر به منظور پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها از الگوریتم آدابوست و شبکه عصبی فازی به عنوان مدل های مقایسه ای هستفاده شده هست.


اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف
نمونه تحت بررسی شامل 163 شرکت واجد شرایط در بازه وقتی 1384 الی 1390 می باشد.یافته های تحقیق حاکی از اون هست که در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها، مدل مبتنی بر شبکه عصبی فازی نسبت به مدل مبتنی بر الگوریتم آدابوست، از دقت کلی بیش تری برخوردار هست.


بررسی ادوار تجاری و اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر آن با عنایت به رویکرد تبدیل موجک (1367-1389)


بررسی رابطه بین شهرنشینی و توزیع درآمد مورد مطالعه کشورهای منتخب در حال توسعه


54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews