تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه


تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه
نرخ ارز و شرایط موثر بر اون یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان بوده و به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، نرخ ارز مهم‌ترین متغیر قیمتی هست.


تاثیر رتبه نظام راهبری شرکت بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام
شناسایی این متغیرها، تجزیه و تحلیل نوسانات اون‌ها و بررسی شرایط موثر بر نرخ ارز می‌تواند در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی اهمیت بالایی داشته باشد.


تحلیل قابلیت ابزارهای مالی اسلامی در اثرگذاری بر چرخه‌های تجاری اقتصادی ج.ا. ایران
سیاست‌های‌ پولی نیز از ابزارهایی هستند که از طریق تغییر در حجم پول، حجم نقدینگی، نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثرند.


تاثیر نوع مالکیت بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها (موردمطالعه: صنعت سیمان، مواد دارویی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی پذیرفته شده در بورس ا
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال توسعه با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) هست.


اثر شوک‌های اسمی و حقیقی بر نرخ ارز (مطالعه موردی: کشورهای D8)
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که متغیر با وقفه نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز اسمی دارد.


بررسی رابطه بین تورم و کسری بودجه (رهیافت مارکوف- سوئیچینگ)
این نتیجه نشان‌دهنده پویایی نرخ ارز در طول وقت هست.


تحلیل روند رشد و بهره‌وری اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصاد چین از طریق الگوی حسابداری رشد
همچنین ضریب متغیر حجم نقدینگی به عنوان شاخص سیاست پولی 04/0 بوده و معنادار هست و به این معناست که با یک % افزایش در حجم نقدینگی، نرخ ارز اسمی 04/0 % افزایش می‌‌یابد.


رابطه نرخ ارز حقیقی و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران
علاوه بر این بر پايه نتایج حاصل از سایر متغیرها، تولید ناخالص داخلی، تورم و صادرات کالاها و خدمات به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر نرخ ارز اسمی دارند و از لحاظ آماری نیز معنادارند

پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش VAR ساختاری


66 out of 100 based on 41 user ratings 416 reviews