بررسی رابطه بین راهبری شرکت و رقابت بازار محصول با مدیریت وجه نقد در شرکت های عرضه کننده اولیه سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطه بین راهبری شرکت و رقابت بازار محصول با مدیریت وجه نقد در شرکت های عرضه کننده اولیه سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت وجه نقد فرآیندي هست که شرکت را در هستفاده بهینه از وجه نقد کمک می‌کند، بنابراین مستلزم اتخاذ بهترین تصمیم برای هستفاده از وجه نقد یا منابع نقدی هر ساوقت هست.


تاثیر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
این که مدیران با توجه به منافع خود چگونه بین مصرف یا نگهداشت وجه نقد یکی را انتخاب می‌نمايند موضوعی مبهم هست، لذا در این پژوهش ارتباط بین راهبری شرکتی و رقابت بازار محصول با مدیریت وجه نقد شرکت‌ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، برپايه داده‌های 56 شرکت طی سال 1380 تا 1391 بررسی شده هست.


بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران
سازوکارهای نظام راهبری شرکتی شامل % اعضای غیرموظف هیأت مدیره، % سرمایه‌گذاران نهادی و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل می‌باشد.


تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا
رقابت بازار محصول با شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازه‌گیری می‌شود.


اثر شاخص‌های حکمرانی بر بازده شاخص‌‌ قیمت سهام گروه‌های صنعتی بازار سهام تهران
روش آماری مورد هستفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش داده‌های تابلویی هست.


تحلیل حساسیت پورتفولیوی بهینه نسبت به تغییر پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که % مالکیت نهادی و % اعضای غیرموظف هیأت مدیره رابطه مثبت و معناداری با سطح نگهداشت وجه نقد پس از عرضه اولیه دارند، هچنین بین رقابت بازار محصول با سطح نگهداشت وجه نقد پس از عرضه اولیه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با سطح نگهداشت وجه نقد پس از عرضه اولیه رابطه معناداری وجود ندارد.


اثرات نامتقارن نرخ ارز در قیمت کالاهای وارداتی با توجه به حد آستانه‌ای تورم


اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) (مطالعه موردی: ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک)


66 out of 100 based on 21 user ratings 446 reviews