بررسی تاثیر راهبری شرکتی برعملکرد مالی و رفتار ریسک پذیری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی تاثیر راهبری شرکتی برعملکرد مالی و رفتار ریسک پذیری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی با عملکرد مالی و رفتار ریسک‌پذیری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران هست.


تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا
بررسی‏ها نشان می‏دهد در حالی که ریسک پذیری نیروی محرک پايه ی در کسب وکار و کارآفرینی هست، هزینه‏های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه‏های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می‎شود.


اثر شاخص‌های حکمرانی بر بازده شاخص‌‌ قیمت سهام گروه‌های صنعتی بازار سهام تهران
راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در وقت مناسب ابلاغ می‏شوند.


تحلیل حساسیت پورتفولیوی بهینه نسبت به تغییر پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری
در این تحقیق مولفه‎های راهبری شرکتی شامل: نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، % مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و % سهام شناور آزاد شرکت‎ها می‏باشد همچنین متغیرهای وابسته شامل عملکرد(بازده دارایی‎ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هرسهم و بازده سهام) و ریسک(ضریب بتا(حساسیت بازده سهام نسبت به بازده بازار) و انحراف بازده سهام) می‎باشد.


اثرات نامتقارن نرخ ارز در قیمت کالاهای وارداتی با توجه به حد آستانه‌ای تورم
از اطلاعات مالی124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران در بین سال‌های1386- 1391 هستفاده شده هست.


اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) (مطالعه موردی: ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک)
داده‎ها از سایت‎های بورس اوراق بهادار شهرستان تهران و نرم‎افزارهای ره‎آورد نوین گردآوری شد.


ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: بانک شهر)
برای تجزیه و تحلیل داده‎ها، روش داده‌های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه‎ها از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی هستفاده گردید.


بررسی تاثیر تعدیل‌کنندگی ارزش بازار شرکت و رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهـران
که توسط نرم‎افزارهای Excel،Eviews وstata مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست.


مفهوم‌شناسی برکت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی
نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که بین سهامداران نهادی و بازده دارایی‎ها رابطه مثبت و معنادار، بین نسبت مدیران غیر موظف و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنادار ، بین % سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و % سهام شناور آزاد با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین مدیران غیر موظف و ضریب بتا (ریسک) رابطه مثبت و معنادار، بین مدیران غیر موظف و انحراف بازده سهام رابطه مثبت و معنادار و بین سهام شناور آزاد و انحراف بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

اما بین سایر فرضیات در رابطه با عملکرد مالی و رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌ها با توجه به متغیرهای مستقل و وابسته که در بالا به اون‎ها اشاره شده هست رابطه معناداری یافت نشد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 458 reviews