بررسی ضرورت‌ها و موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران


بررسی ضرورت‌ها و موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران
حسابرسی‌داخلی نوعی فعالیت اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه هست که با هدف ارزش‌آفرینی و بهبودعملکرد ساوقت انجام می‌شود، و به مدیران ساوقت‌ها در ایفای هرچه‌بهتر مسئولیت‌شان کمک می‌کند.


بررسی تاثیر تعدیل‌کنندگی ارزش بازار شرکت و رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهـران
اگرچه هستبرنامه واحد حسابرسی‌داخلی در ایران بیشتر در واحدهای اقتصادی مطرح هست، اما در کشورهای توسعه‌یافته این کارکرد در ساوقت‌های دولتی نیز بطورکامل نهادینه شده‌است.


مفهوم‌شناسی برکت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی
باتوجه به عضویت ایران از 1391 در اینتوسای و تاکید این نهاد بر هستبرنامه واحد حسابرسی داخلی در نهادهای دولتی، تاکنون در بسیاری از بخش‌های دولتی ایران توجه‌چندانی به هستبرنامه این واحدنشده‌است.


تعیین درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران
هدف این پژوهش بررسی ضرورت‌ها و موانع هستقرارواحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم هست.


رابطه دیدگاه های نظارتی و غیر نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی با ریسک فروپاشی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهش حاضر پیمایشی و کاربردی هست.


بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی
نمونه‌ی مورد بررسی شامل 193 نفر از کارشناسان ذی‌ربط امورمالی دانشگاه‌ها و افراد حرفه‌ای شاغل خارج از دانشگاه‌ها هست.


ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با رویکرد شبکه‌های عصبی، رگرسیون لجستیک و احتمال خطی (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
اطلاعات پژوهش با هستفاده از پرسشنامه‌ گردآوری شده‌است.


رابطه بین شدت انرژی و صنعتی شدن در کشورهای منتخب
از آزمون‌های آماری «t یک نمونه‌ای»، «تحلیل عاملی»، «تحلیل واریانس»، «فریدمن» برای یافتن جواب سوالات پژوهش هستفاده‌شده‌است.


آزمون اثر چرخه عمر شرکتها بر رابطه نقدشوندگی داراییها و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج نشان می‌دهد که 4 عامل اصلی: «ایجاد ارزش اضافه کرده از طریق اطمینان بخشی»، «افزایش اثربخشی فرایند کنترل بودجه‌ای»، «ایجاد ارزش اضافه کرده از طریق ایجاد بصیرت و ارزیابی بی‌طرفانه»، «بهبود سلامت اداری، افزایش سطح آگاهی ساوقتی و کمک به حسابرسان مستقل» شرایط اصلی ضرورت هستبرنامه واحد حسابرسی‌داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران هستند.

همچنین موانع پیش‌روی هستبرنامه واحد حسابرسی داخلی، در 3گروه اصلی: «موانع فرهنگی، ساوقتی و قانونی»، «عدم‌شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط باکارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می‌گیرند.

یافته‌های پژوهش بخوبی ضروت‌ها و ارزش‌آفرینی‌های واحد حسابرسی‌داخلی در دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد، ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که به‌منظور بهبود و ارتقاء سطح عملکرد دانشگاه‌های دولتی ایران، واحد حسابرسی‌داخلی در این نهادها مستقرشود.
66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews