بررسی اثر مالکیت بر عملکرد بانک‌های ایران


بررسی اثر مالکیت بر عملکرد بانک‌های ایران
یکی از مسائل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان، مقدار و نحوه تاثیرگذاری نوع مالکیت بر عملکرد بنگاه اقتصادی هست که در اکثر کشورهای جهان از دهه 1980 در بحث خصوصی سازی مورد توجه برنامه گرفته هست.


تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان
اصلاح ساختار مالکیت با هدف بهبود عملکرد صورت می‌گیرد.


بررسی دیدگاه حسابرسان و استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی به بازاریابی حسابرسی
در این بین، صنعت موسسه ماليداری ویژگی های خاصی دارد که اهمیت ویژه ای برای اون در اقتصاد پدید آورده و اون را از سایر صنایع متمایز می کند.


تحلیل رشد اقتصادی با تأکید بر نهاده‌ی انرژی: رهیافت اگزرژی (مطالعه‌ی موردی کشورهای در حال توسعه‌ی ایران، ترکیه و عربستان)
موسسه مالي ها از نقش بنیادی در اقتصاد ملی برخوردارند و صنعت کلیدی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند، بنابراین شرایط موثر بر عملکرد موسسه مالي ها از جمله نوع مالکیت اون ها برای سیاست گذاران اقتصادی اهمیت دارد.


بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود
هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوع مالکیت موسسه مالي ها بر عملکرد اونان در صنعت موسسه ماليداری ایران هست.


تاثیر انعطاف‌پذیری مالی ناشی از نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی شرکت‌ها
به این منظور، از یک مدل داده های تابلویی با در نظر گرفتن 11 موسسه مالي در صنعت موسسه ماليداری ایران در دوره 1381 – 1392 هستفاده شده هست.


تعیین شاخص‌های سرمایه دینی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در اقتصاد اسلامی (مورد: کشور ایران)
متغیر عملکرد موسسه مالي ها بر پايه نرخ بازدهی دارایی ها و متغیر مالکیت بر پايه سه نوع مالکیت شامل دولتی، شبه دولتی و خصوصی سهام موسسه مالي ها اندازه گیری شده هست.


بازده خصوصی آموزش در ایران (با استفاده از داده‌های بودجه خانوار شهری سال 1391)
نتایج این تحقیق نشان می دهد تاثیر نوع مالکیت دولتی بر عملکرد موسسه مالي ها معنادار و منفی هست.


نقش بیمه و بانک در رشد اقتصادی ایران: رویکرد تعادل عمومی و سری زمانی
در حالی که مالکیت شبه دولتی و مالکیت خصوصی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد موسسه مالي ها در ایران دارند.

این نتایج نشان می دهد اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق واگذاری سهام موسسه مالي های دولتی توانسته هست عملکرد سودآوری موسسه مالي ها را بهبود بخشد.
54 out of 100 based on 29 user ratings 854 reviews