بررسی رابطه بین توزیع درآمد و سرمایه سلامت در ایران (1357-1390)


بررسی رابطه بین توزیع درآمد و سرمایه سلامت در ایران (1357-1390)
سلامت یکی از مهم‌ترین شرایط تاثیرگذار بر توانایی، بهره‌وری، کارکرد جسم و اندیشه و حتی طول عمر انسان هست که می‌تواند از مجرای سرمایه انسانی در میزان تولید و درآمد اثرگذار باشد.


تاثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم انباشتگی غیرخطی
رابطه بین موقعیت سرمایه سلامت در اجتماع و نابرابری درآمدی در دو دهه گذشته بسیار مورد توجه برنامه گرفته هست.


تجزیه عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسیدکربن در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ایران با استفاده از روش LMDI


بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا


74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews