اثر تعدیل‌گر کیفیت سود در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


اثر تعدیل‌گر کیفیت سود در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تعدیل‌گر کیفیت سود در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها می‌باشد.


رشد اقتصادی، تورم و پس انداز در ایران: یک سیستم معادلات همزمان
جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران در دوره وقتی سال‌های 1382 تا 1391 هست.


تاثیر سیاست پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران سالهای 1355-1389
در این راستا نمونه‌ای شامل 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده انتخاب گردید.


بررسی اثرات شوک‌‌‌ های اقتصادی بر ترکیب منابع جذب شده بانک‌ها
ملاک گزینش برای انتخاب شرکت‌های درمانده هستفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می‌باشد.


تعیین کننده های تورم در ایران با تأکید بر تورم وارداتی
در ابتدا برای بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با هستفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد.


ادوار تجاری و بیکاری در ایران
سپس جهت بررسی پیش‌بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام‌وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری هستفاده شده هست.


تعیین قیمت سایه‌ای در بازار برق ایران (رویکرد منطق فازی)
یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که هستفاده از کیفیت سود در پیش‌بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش-بینی درماندگی مالی را افزایش می‌دهد.


بکارگیری تئوری بازی‌ها در تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
همچنین مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش‌بینی درماندگی مالی دارد؛ در نتیجه لوازم مناسب‌تری برای پیش‌بینی محسوب می‌شود.


رابطه بین توان نقدینگی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران54 out of 100 based on 39 user ratings 464 reviews