بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی


بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی




توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران کشور هست.


تاثیر توافق اجتماعی و دامنه پیامدهای آن بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان
بنابراین بررسی شرایط موثر بر اون اهمیت خاصی دارد.


بررسی اثر قیمت نفت بر رابطه مبادله در ایران
با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از شرایط مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمد هست، در این تحقیق، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 2011-1994 در منتخبی از کشورهای اسلامی و با هستفاده از روش داده‌های تابلویی بررسی می‌شود.


اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره‌وری : نقش توسعه مالی
نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که شاخص توسعه مالی در دو بخش موسسه ماليی و سهام بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد.


مطالعه‌ی تجربی بررسی رابطه بین افشای اختیاری با محافظه‌کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا
فرضیه U وارون گرین‌وود و جوانویک که ارتباطی غیر خطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می‌دهد، در هر دو مدل یعنی هم در توسعه مالی طبق شاخص موسسه ماليی و هم بازار سهام مورد تأیید برنامه نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد.


روندشناسی انتقال از سیستم‌های ارگانیکی به سیستم‌های سایبرنتیکی (گرایش اقتصادی)
تورم اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد.


بررسی هموارسازی سود، درک سرمایه‌گذاران از ریسک و عملکرد قیمت سهام در بحران مالی
تأثیر درجه باز بودن تجاری از معنی داری آماری برخوردار نیست و تولید ناخالص داخلی نیز باعث کاهش نابرابری درآمد می‌شود.


تعیین بازارهای هدف صادرات گل و گیاهان زینتی ایران


چالش های توسعه دولت رانتیر: بررسی تأثیر راهبرد جدید امنیت انرژی آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران


60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews