تاثیر متغییرهای کیفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در شرایط ریسک


تاثیر متغییرهای کیفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در شرایط ریسک
در مطالعه حاضر، به بررسی شرایط موثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تاکید بر فضای ریسک وخطر با هستفاده از داده های سری وقتی مورد نظر مربوط به سال های 1350تا 1391 پرداخته ایم متغیرهای مجازی با ایجاد فضای نا‏اطمینانی و ریسک، بر متغیر سرمایه‏گذاری تاثیر می‏گذارند و این تحقیق به دنبال یافتن اثرات متغیرهای غیراقتصادی بر سرمایه‏گذاری کشاورزی هست.


بررسی هموارسازی سود، درک سرمایه‌گذاران از ریسک و عملکرد قیمت سهام در بحران مالی
ابتدا توضیحاتی درباره نحوه انتخاب مدل تحقیق داده شده و سپس اون مدل‏های ریاضی برای اثبات تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‏گذاری هستفاده شده و در نهایت با فروض مذکور اقدام به برآورد ضرایب تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی با هستفاده از روش های اقتصادسنجی نمودیم.


تعیین بازارهای هدف صادرات گل و گیاهان زینتی ایران
نتایج تحقیق نشان دادکه شرایط سیاسی وغیرکمی هم در سرمایه گذاری بخش کشاورزی نقش داشته اند و در واقع این متغیرها که بصورت مجازی وارد مدل اقتصاد سنجی شده اند با تاثیر برفضای اقتصادی کشور می توانند هم خود نقش مستقلی داشته باشند هم روی متغیرهای کمی چون نرخ بهره و ...تاثیرگذار باشند.


چالش های توسعه دولت رانتیر: بررسی تأثیر راهبرد جدید امنیت انرژی آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران
نتایج حاکی از ارتباط مستقیم پس‏انداز با سرمایه گذاری بخش کشاورزی هست.


ارایه الگویی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله‌ای با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
همچنین وقوع انقلاب اسلامی و سیاست‏های اتخاذی دولت سازندگی باعث ایجاد فضای بهتر و مطمئن برای سرمایه‏گذاری بخش کشاورزی می تواند باشد.


اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا


بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر نقد شوندگی در تمرکز بالای مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews