مقایسه استراتژی‌های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام


مقایسه استراتژی‌های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با هستفاده از هستراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد.


بررسی تاثیر شوک نفت بر سودآوری بانکهای کشورهای تولیدکننده نفت
هستراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و هستراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند.


بررسی جایگاه معادن زیرزمینی در ساختار اقتصاد ملی با رویکرد هم پیوندی (مطالعه موردی: ایران و چین)
موقعیت های خرید ایجاد شده برپايه دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارشهرستان تهران در سه سال 1390تا1392 هستخراج گردید.


بررسی تاثیر نا اطمینانی تورم بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده هست.


بررسی رابطه ی کیفیت سود، اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی بر نوع اظهار نظر حسابرس
نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) هستراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد هستراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند.


رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد در شرکتهای ورشکسته و غیر ورشکسته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده هستراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.


بررسی دیدگاه مدیران و شرکاء موسسات حسابرسی در خصوص تاثیر جنسیت بر عملکرد حرفه‌ای حسابرسان


ارزیابی اثر تشکیل گروه‌های منطقه‌ای بر آزمون فرضیه لیندر: مطالعه موردی کشورهای D-8.


54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews