بررسی رابطه بین کیفیت نهادها و بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران در سال‌های 1390-1379


بررسی رابطه بین کیفیت نهادها و بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران در سال‌های 1390-1379
ارتقای بهره وری راهبردی هست که افزایش اون در دهههای اخیر به عنوان کلید حل مسئله رشد و پیشرفت اقتصاد مطرح بوده هست.


بررسی دیدگاه مدیران و شرکاء موسسات حسابرسی در خصوص تاثیر جنسیت بر عملکرد حرفه‌ای حسابرسان
در سال‌های اخیر شرایط تعیین‌نماينده بهرهوری از موارد مطرحشده در تئوریهای رشد فراتر رفته هست و شرایط نهادی نیز مورد توجه محققان برنامه گرفته هست.


ارزیابی اثر تشکیل گروه‌های منطقه‌ای بر آزمون فرضیه لیندر: مطالعه موردی کشورهای D-8.
تعیین میزان تأثیرگذاری شرایط نهادی بر بهره‌وری، یک موضوع با اهمیت هست که در این پایان نامه به اون پرداخته شده هست.در همین راستا هدف اصلی این پایاننامه، بررسی نقش شرایط تعییننماينده بهرهوری از جمله دستمزد، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ باسوادی و متغیرهای نهادی هست که تاکید اصلی این پایان نامه بر نقش نهادها هست.


بررسی رابطه کیفیت سود و نقش آن در پیش بینی سودهای آتی در صنایع مختلف و مقایسه بین آنها
بدین منظور از پروندههای موجود در قوه قضاییه به عنوان جایگزینهایی برای شاخصهای نهادی هستفاده کردهایم.


تأثیر ساختارهای مختلف مالکیت و نرخ موثر مالیات بر ساختار سرمایه
برای دست‌یابی به نتایج مورد نظر، یک پانل آماری از دادههای مربوط به 30 هستان کشور طی سالهای 1390-1379 مورد هستفاده قرارگرفته هست که به کمک یک مدل اقتصاد سنجی، با هستفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده و روش حداقل مربعات پویا تخمین زده شدهاست و برای بررسی رابطه علت و معلولی میان متغیرهای مدل از آزمون علیت گرنجری هستفاده شده هست.


ارزیابی کارایی پوشش ریسک قیمت نفت‌خام ایران از طریق قراردادهای آتی‌ها در بازار بورس نایمکس با استفاده از روش mv-GARCh
نتایج حاصل از این مدل رگرسیونی حاکی از وجود رابطه معنادار میان تمامی متغیرهای مدل میباشد.


مطالعه ی اقتصادی عوامل موثر بر جذب گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد
در مورد نحوه تأثیرگذاری متغیرهای نهادی بر روی بهرهوری با توجه به نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده، میتوان فرمود که شاخصهای نهادی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون مهمترین شرایط بازدارنده بهرهوری هستند در حالیکه شاخصهای کنترل فساد و اثربخشی قوه قضاییه شرایط مهمی در جهت ارتقای بهرهوری میباشند.


بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌های نفتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر سایر متغیرهای مدل بر روی بهره‌وری نیز مثبت و معنادار هست به گونه‌ای که افزایش در دستمزد، نرخ باسوادی و هزینه تحقیق و توسعه موجب بهبود بهره وری شده هست..


مطالعه تاثیر رقابت حق الزحمه حسابرسی مستقل بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی در بخش خصوصی و دولتی60 out of 100 based on 25 user ratings 800 reviews