ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها


ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
یکی از مهمترین عامل های رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری تشکیل سرمایه با هستفاده از پس اندازهای امت هست.


تأثیر ساختارهای مختلف مالکیت و نرخ موثر مالیات بر ساختار سرمایه
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نهادهای مالی تخصصی هستند که با وجوه سرمایه گذاران در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاران را از مزیت مدیریت حرفه ای و نیز کاهش ریسک غیر سیستماتیک بهره مند می سازند.


ارزیابی کارایی پوشش ریسک قیمت نفت‌خام ایران از طریق قراردادهای آتی‌ها در بازار بورس نایمکس با استفاده از روش mv-GARCh
در این میان سرمایه گذاران نیازمند ابزارهایی جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشند.


مطالعه ی اقتصادی عوامل موثر بر جذب گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد
از جمله این ابزارها می توان به روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره هست، اشاره نمود.


بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌های نفتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
با هستفاده از این روش، می توان شرکت های کارا و ناکارا را مشخص و برای شرکت های ناکارا از بین شرکت های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارایی مشخص کرد.


مطالعه تاثیر رقابت حق الزحمه حسابرسی مستقل بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی در بخش خصوصی و دولتی
در این پژوهش به ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با هستفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده هست.


بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی
دوره وقتی تحقیق از ابتدای دی ماه سال 1388 تا ابتدای دی ماه سال 1390 می باشد و جامعه آماری اون را کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام تشکیل می‏دهد.


فساد، دموکراسی و عملکرد زیست محیطی: یک تجزیه و تحلیل تجربی برای کشورهای منتخب در حال توسعه
همچنین نمونه آماری تحقیق شامل 16 صندوق سرمایه گذاری و تعداد مشاهدات برابر با 127 سه ماهه(فصل) می‏باشد.


بررسی نقش مولفه‌های بانکداری الکترونیک بر سودآوری شعب بانک ملی ایران در استان‌های منتخب
در این پژوهش از مدل CCR مضربی ورودی محور برای بدست آوردن کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستفاده شده هست.

برای آزمون فرضیه اول تحقیق از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن هستفاده گردیده هست.

همچنین جهت تجزیه و تحلیل فرضیه دوم تحقیق که به بررسی رابطه کارایی با اندازه صندوق های سرمایه گذاری می پردازد، از مدل احتمال شرطی لوجیت هستفاده گردیده هست.

نتایج نشان می دهد که نسبت کارایی بدست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها همبستگی مثبت و معنی داری با بازدهی واقعی صندوق ها دارد، لذا روش تحلیل پوششی داده ها روش مناسبی جهت ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.

همچنین یافته ها گویای اون هست که با افزایش مجموع دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر کارایی اون ها اضافه کرده می شود.
54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews