بسط مدلهای پیش بینی و ارزشیابی اولسن و فلتهام و اولسن با لحاظ کردن ریسک ورشکستگی


بسط مدلهای پیش بینی و ارزشیابی اولسن و فلتهام و اولسن با لحاظ کردن ریسک ورشکستگی
سود حسابداری، فرض تداوم فعالیت و محافظه کاری حسابداری از مبانی طراحی مدل های پیش بینی و ارزشیابی اولسون(1995) و فلتهام و اولسون (1995) می‌باشد.


بررسی اثرات توسعه بیمه‌ی عمر و سرمایه‌گذاری بر روی رفاه اجتماعی
با توجه به توان تأثیر گذاری ریسک ورشکستگی بر این سه عامل، این تحقیق ضمن تعدیل این مدلها با لحاظ کردن ریسک ورشکستگی به ارزیابی مقایسه ای مدلهای اولیه و تعدیل شده طی دو دوره تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) و با هستفاده از داده های ترکیبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران پرداخته هست.


تاثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود
نتایج تحقیق نشان می‌دهد لحاظ کردن ریسک ورشکستگی باعث بهبود قدرت مدلهای پیش بینی و ارشیابی اولسون (1995) و فلتهام و اولسون (1995) طی هر دو دوره تخمین 5 و 10 ساله می‌شود، اما به سبب رشد بی رویه قیمتها در سالهای 91 و 92 ، ارزشهای برآورد شده توسط هر دو مدل اولیه و تعدیل شده اولسون (1995) طی دوره تخمین 10 ساله به نحو معنا داری پایین تر از ارزشهای واقعی بازار هست.نتایج تحقیق همچنین حاکی از برتری نسبی مدلهای مبتنی بر مدل اولسون (1995) نسبت به مدلهای مبتنی بر مدل فلتهام و اولسون (1995) می‌باشد.


بررسی عوامل موثر بر گرایش سرمایه گذاران به توسعه سرمایه گذاری (مطالعه موردی بنگاه‌های شهرک فناوری خودرو تبریز)


بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر سلامت روان در شهر تهران


72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پوشش تورمی بودن سهام، طلا، ارزهای خارجی، مسکن و زمین در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک
بررسی اثرات متقابل نرخ‌های سود و ارز در یک اقتصاد باز کوچک در چارچوب مدل تعادل عمومي پويای تصادفي
محاسبه قیمت تمام شده آب برای محصولات عمده کشاورزی در استان مازندران (مطالعه موردی روی محصولات برنج و مرکبات)
بررسی رابطه بین عضویت در گروه تجاری و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر سطح اشتغال در ایران
اثر بیصبری اعضای اوپک بر درآمدهای کسب شده توسط آنها با استفاده از نظریه بازی‌ها
واکنش سرپرستان و سرپرستان ارشد حسابرسی به افزایش ریسک تقلب
الگوسازی و پیش‌بینی بازده غیرعادی سهام با استفاده از مدل غیرخطی خاکستری برنولی
اثر نااطمینانی در قیمت طلا بر بورس اوراق بهادار تهران
*