بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات(ایران، عربستان و الجزایر)


بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات(ایران، عربستان و الجزایر)
مطالعه افزایش قیمت نفت و به تبع اون افزایش ‌درآمدهای‌نفتی‌د‌رکشورهای‌صادرنماينده، انگیزه‌مناسبی رابرای اقتصادان فراهم می سازد تا درزمینه های نظری و کاربردی مبادرت به تحقیق و تفحص نمایند.


بررسی رابطه مصرف انرژی، انتشار گاز دی اکسید کربن و توسعه مالی در ایران
بیشتر این تحقیقات ارتباط میان افزایش قیمت نفت با بحران‌ در کشورهای پیشرفته و به خصوص در کشور ایالت‌متحده‌آمریکا، تحلیل می نمایند مطالعات اندکی در زمینه کشورهای صادر نماينده نفت و به ویژه اوپک می باشد.


بررسی تأثیر زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا
در این تحقیق ما بر اون هستیم تا با مطالعه آثار درآمدهای نفتی بر ارزش اضافه کرده بخشهای مهم اقتصادی به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم.در این پایان نامه تاثیر درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصادی سه کشور منتخب اوپک شامل ایران، حجاز و الجزایررا مورد بررسی برنامه می‌دهیم.


بررسی وضعیت قاچاق کالا در استان کردستان و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی استان
برای این منظور ازآزمونهای ریشه واحد ،تحلیل های هم‌انباشتگی والگوی پانل دیتا با اثرات ثابت هستفاده شده هست .


بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک با محافظه‌کاری در حسابداری
بررسی نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر درآمدهای نفتی ، اثرات مثبت بر ارزش اضافه کرده بخشهای خدمات و صنعت داشته هست و بر بخش کشاورزی اثرات منفی دارد.


بررسی تأثیر بی‌ثباتی قیمت انرژی بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای


تاثیر کیفیت سود ضعیف بر عدم تقارن اطلاعاتی


60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews