ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و سودآوری


ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و سودآوری
سرمایه فکری، موضوع جدیدی هست که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده و از اونجایی که منبعی پر ارزش برای کشور ها و ساوقت ها به شمار می رود، میزان رشد و توسعه اون به سرعت تبدیل به شاخصی در توسعه یافتگی کشور ها شده هست.


نقش کیفیت گزارشگری مالی بر تعدیل اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود در تصمیمات سرمایه‌گذاری
از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزشمند ترین منابع و سرمایه ای کلیدی در رشد شرکت ها مطرح شده هست.


بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر هزینه‌های نظارت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیای اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور، شناسایی، سنجش و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکت ها تبدیل شده، که این افزایش اهمیت سرمایه فکری در سودآوری پایدار و مستمر، نیازمند بررسی دقیق تر نقش این سرمایه با ارزش در سودآوری شرکت ها می باشد، که موضوع پژوهش حاضر هست.


تجزیه و تحلیل بازده انرژی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نفت و گاز در اقتصاد ایران
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و سودآوری می باشد.


بررسی تأثیر شوک قیمت انرژی (نفت و گاز) و بهره‌وری نیروی‌کار بر تورم در ایران
با مطالعه ادبیات تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین شد و بر پايه مدل رگرسیون خطی، ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و اجزاء اون شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه مشتری، کارایی سرمایه نوآوری و کارایی سرمایه فرایند با سودآوری بررسی گردید.


بررسی عوامل موثر بر نوآوری با تأکید بر رابطه متقابل آن با رشد اقتصادی
به منظور سنجش سرمایه فکری از روش ضریب ارزش اضافه کرده فکری تدوین شده توسط نظری و هرمنز، هستفاده شده هست.


رابطه حق‌الزحمه حسابرسی با حسابرسی اولیه
نمونه آماری تحقیق شامل 21 شرکت پذیرفته شده در صنعت مواد و محصولات دارویی بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 5 ساله از سال 1387 تا سال 1391 می باشد.


ارزیابی اثر سیاست‌های مالیات بر آلودگی بر تقاضای خانوار در ایران
نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین کارایی سرمایه فکری و سودآوری وجود دارد، در حالی که از بین اجزاء کارایی سرمایه فکری، تنها کارایی سرمایه انسانی دارای رابطه مثبت و معنا داری با سود آوری می باشد و سایر اجزاء اون از جمله کارایی سرمایه به کار گرفته شده و کارایی سرمایه فرایند دارای رابطه منفی و معنا دار با سودآوری بوده و کارایی سرمایه نوآوری و نیز کارایی سرمایه مشتری فاقد رابطه معنا داری با سودآوری هست.


ارتباط بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست
این نتایج حاکی از این هست که وزن معیار کارایی سرمایه انسانی در شاخص کل کارایی سرمایه فکری بیشترین تاثیر را دارد.
54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews