بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و چسبندگی هزینه ها


بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و چسبندگی هزینه ها
در این پژوهش به بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها طی دوره وقتی 1391-1385 پرداخته شده هست.


مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت
برای انجام این پژوهش تعداد 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران در دوره وقتی مذکور بررسی گردید.


نقش چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه کیفیت سود و مولفه‌های موثر برآن در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران
برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل رگرسیونی ترکیبی در نرم‌افزار EViews 6 هستفاده شده هست.


تدوین چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دانشگاه‌ها
متغیرهای مستقل (توضیحی) هستفاده شده در این پژوهش عبارتند از تغییر در لگاریتم فروش (رشد فروش)، متغیر مجازی کاهش فروش و شاخص‌های اعتماد بیش از حد مدیریت شامل مخارج سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌ها.


بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر سیاست‌های تقسیم سود سهام و پاداش مدیران شرکت‌ها
متغیر وابسته این پژوهش، تغییر در لگاریتم هزینه-های اداری، عمومی و فروش (رشد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش) هست.


تاثیر استقلال و تجربه حسابرسان بر نوع رویه‌های حسابداری مورد استفاده واحد مورد رسیدگی
همچنین در پژوهش حاضر، از متغیرهای کنترلی شدت دارایی‌ها، جریان نقد آزاد و % پاداش پرداختی به مدیر عامل هستفاده شد.


بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، متغیرهای کلان اقتصادی باسیاست تقسیم سود شرکت‌ها
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در سطح کل شرکت‌ها، هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، چسبنده بوده هست.


برآورد تابع تقاضای آب در بخش صنایع غذایی شهرستان مشهد
دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر شاخص‌های اعتماد بیش از حد مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها هست

تابع تقاضای برق خانگی استان کرمانشاه


98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews