تأثیر سیاست پرداخت سود سهام بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


تأثیر سیاست پرداخت سود سهام بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تصمیم گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی یکی از مهم ترین تصمیماتی می باشد که شرکت با اون مواجه هست.


آشنائی با سیستان
به طوریکه، سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد و شرکت هایی که موقعيت های سرمایه گذاری (رشد) و سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی تلقی می نمايند.


اهمیت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی زراعی قیر بعنوان نمونه
از اینرو مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی بربرنامه نمایند ، تا هم موقعيتهای سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند .


مبارزه با بیکاری
عقیده بر این هست که فراخوان سود تقسیمی به عنوان یک پیش بینی نماينده مطلوب از عملکرد مالی آتی شرکت ها هست.


جریانات پول و درآمد ملی
شواهد حاکی از اون هست که تحلیل میزان سود تقسیمی و تغییرات اون در طول وقت می تواند اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد مالی شرکت و توانایی اون در ایجاد جریان نقدی آتی، به سرمایه گذاران ارائه کند.


اقتصاد دانش و معلومات
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست پرداخت سود سهام بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای 129 شرکت، طی سال های 1385-1391 می باشد.


بازار بیمه‌های بازرگانی و بیمه‌گری در ایران
برای این منظور، رابطه بین متغیرهای سیاست پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت ها به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط جهت تخمین چهار معادله به صورت هموقت مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


توسعه اقتصادی ایران 1970- 1900
که در این راستا، سیاست پرداخت سود سهام با هستفاده از نسبت پرداخت سود تقسیمی و برای عملکرد شرکت، با هستفاده از سه معیار بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری اون در نظر گرفته شد.


شرکت تعاونی و نقش آن در اقتصاد روستایی ایران
نتایج تخمین معادلات مدل، حاکی از اون هست که بین متغیرهای نسبت پرداخت سود تقسیمی و بازده دارایی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

این ارتباط مستقیم و معنی دار بین متغیرهای نسبت پرداخت سود تقسیمی و نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری اون نیز وجود دارد، اما بین متغیرهای نسبت پرداخت سود تقسیمی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.
92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews