بررسی رابطه مدت تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی


بررسی رابطه مدت تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی، برای تداوم فعالیت مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی هست و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه‌ای به اون بستگی دارد.


بررسی نیروی انسانی با توجه بوضع ایران
از اونجایی که کیفیت حسابرسی یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه‌گیری اون مشکل هست.


تورم و توسعه اقتصادی
بنابراین، تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی باشد وجود ندارد.


توسعه در کشورهای جهان سوم
از این رو، این تحقیق به بررسی دو شاخص مهم در تعیین کیفیت حسابرسی، یعنی دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته هست.


تحقیق درباره اوضاع اقتصادی افغانستان
مساله‌ تحقیق این هست که، آیا دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری دارد و در صورت ارتباط، آیا اندازه موسسه حسابرسی تاثیری بر این ارتباط می‌گذارد؟ در اين تحقيق، پیش‌بینی شده هست که دوره تصدی حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان کیفیت حسابرسی توضیح دهد؛ همجنین اندازه موسسه حسابرسی می‌تواند قدرت توضیح دهندگی کیفیت حسابرسی را افزایش دهد.


صنعت حمل و نقل هوایی در ایران
این تحقیق از نوع تحقيق‌های توصيفي– همبستگي هست و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها هستفاده شده هست.


پژوهشی در صنعت سیمان ایران
جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، اطلاعات حسابداری 91 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران طی سال‌های1381 الي 1391 مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


توزیع درآمد در ممالک جهان سوم
نتایج نشان داد که بين کیفیت حسابرسی و دو متغیر دوره تصدي حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی، رابطه معني‌داري وجود دارد؛ اما اندازه موسسه حسابرسی، رابطه بين کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را افزایش نمی‌دهد.


مسائل حمل و نقل زمینی در ایران78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews