تاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی


تاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی
هیجانات نقش مهمی را در مدیریت ساوقت ایفا می‌نمايند، هوش هیجانی مهارتی هست که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد.


توسعه در کشورهای جهان سوم
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ حسابداری می‌باشد.


تحقیق درباره اوضاع اقتصادی افغانستان
این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی هست.


صنعت حمل و نقل هوایی در ایران
حجم نمونه‌ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر مشهد مقدس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد.


پژوهشی در صنعت سیمان ایران
برای جمع آوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی بار-اون و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) هستفاده شده هست.


توزیع درآمد در ممالک جهان سوم
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده‌ها مورد هستفاده برنامه گرفت.


مسائل حمل و نقل زمینی در ایران
بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه‌ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید.


اثر مالیات‌ها در تامین منابع مالی رشد
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان از عدم رابطه‌ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد.


بررسی امکانات توسعه اقتصادی استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان
اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می‌باشند نسبت به اونهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده‌اند افزایش یافته هست.

همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.
54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews