بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری با زیان‌دهی مستمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری با زیان‌دهی مستمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهش حاضر به ارزیابی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری با زیاندهی مستمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران می‌پردازد.


مسائل حمل و نقل زمینی در ایران
در این پژوهش پس از تفکیک محافظه‌کاری به دو شاخه‌ی محافظه‌کاری مشروط و محافظه‌کاری نامشروط و معرفی مفاهیم مرتبط با اونها، بر پايه قابلیت این دو نوع محافظه‌کاری در کاهش وجوه نقد خروجی و افزایش وجوه نقد ورودی در شرایط اقتصادی ایران در قلمرو وقتی تحقیق، انتظار می رود این دو با زیاندهی مستمر رابطه‌ای معنادار داشته باشند.


اثر مالیات‌ها در تامین منابع مالی رشد
در این پژوهش برای طبقه‌بندی محافظه‌کاری مشروط از مدل باسو و محافظه‌کاری نامشروط از مدل فلتهام اولسون هستفاده شده هست.


بررسی امکانات توسعه اقتصادی استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان
برای شناسایی شرکت‌های با زیاندهی مستمر از ماده 141 قانون تجارت ایران هستفاده شده هست و به عنوان نمونه گروه اول ذکر شده‌اند و شرکت‌هایی که در طول بازه مورد بررسی مشمول ماده 141 نباشند به عنوان گروه دوم یا گروه کنترل شناسایی می‌شوند.


بررسی صنعت کفش در ایران
دوره وقتی 1392-1386می‌باشد و تعداد 53 شرکت و 149 شرکت-سال در گروه اول (شرکت-های مشمول ماده 141 قانون تجارت) و تعداد 53 شرکت و 359 شرکت-سال در گروه دوم (شرکت‌هایی که در دوره بررسی مشمول ماده 141 قانون تجارت نگردیده‌اند) مورد بررسی برنامه گرفته هست.متغیرهای پژوهش از اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌‌ها هستخراج گردید.


اثرات فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران
این داده‌ها پس از آماده‌سازی، جهت آزمون فرضیه‌ها توسط نرم‌افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته‌اند.


صنعت سیمان در ایران
نتایج آزمون فرضیه اول نشان می‌دهد لزوما همه شرکت‌ها گزارشگری مالی خود را بر پايه محافظه‌کاری مشروط انجام نمی‌دهند، همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می‌دهد همه شرکت‌ها گزارشگری مالی خود را برپايه محافظه‌کاری نامشروط انجام می‌دهند، در ادامه پژوهش نتایج فرضیه سوم نشان می‌دهد که میان محافظه‌کاری مشروط و زیاندهی مستمر رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد و شرکت‌های با زیاندهی مستمر (مشمول ماده 141 قانون تجارت) نسبت به شرکت‌هایی که مشمول این ماده نیستند در گزارشگری مالی خود محافظه‌کاری مشروط کمتری اعمال می‌نمایند.


بررسی تولید و مصرف الیاف طبیعی و مصنوعی در ایران
همچنین نتایج فرضیه چهارم نشان می‌دهد که میان محافظه‌کاری نامشروط و زیاندهی مستمر رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و شرکت‌های با زیاندهی مستمر (مشمول ماده 141 قانون تجارت) نسبت به شرکت-هایی که مشمول این ماده نیستند در گزارشگری مالی خود محافظه‌کاری نامشروط کمتری اعمال می‌نمایند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با اغلب تحقیقات داخلی و خارجی مطابقت داشت.


سیر تکوین فروش اوراق قرضه دولتی در ایران78 out of 100 based on 53 user ratings 878 reviews