تأثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصتهای رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسان‏پذیری بازده سهام


تأثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصتهای رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسان‏پذیری بازده سهام
هدف ازاین مطالعه بررسی تأثیر موقعيت های رشد و سیاست های تقسیم سود بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازدهی سهام در سطح بازار سرمایه ایران می باشد.


تحقیقی درباره آثار اجتماعی و اقتصادی واحدهای کشت و صنعت
دوره وقتی تحقیق 6 ساله (از سال 1385 لغایت 1390) و جامعه آماری اون کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران تعیین شده هست.


مشکلات اقتصادی و اجتماعی در راه توسعه آموزش و پرورش بین طبقه کم درآمد
نمونه آماری تحقیق نیز که بر پايه روش غربالگری بدست آمده شامل 84 شرکت می باشد.


اثرات اقتصادی آفتابگردان در اقتصاد کشاورزی ایران
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با هستفاده از روش داده های پانل حاکی از این هست که در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران کیفیت گزارشگری مالی رابطه معکوسی با نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌ها داشته و افزایش اون منجر به کاهش نوسانات بازدهی سهام شرکت‌ها و به تبع اون کاهش ریسک شرکت‌ها می‌شود.


اوضاع اقتصادی و اجتماعی روستای وزوان
همچنین نتایج بدست آمده گویای اون هست که موقعيت‌های رشد اثر مستقیمی بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده سهام داشته و افزایش اون رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌ها را تشدید می‌کند.


اهمیت اقتصادی منابع تولید غذای دام (مراتع) در فرآورده‌های گوشتی و درآمد ملی
با این وجود یافته‌های این مطالعه گویای اون هست که سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌ها را به صورت معنی داری تحت تأثیر خود برنامه نمی‌دهد.


مشکلات صادرات ایران از نظر اقتصادی


نقش بانک رهنی ایران در اقتصاد مسکن


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews