بررسی رابطه بین محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی


بررسی رابطه بین محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد.


سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌ها در ایران
برای این منظور اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران طی دوره وقتی 1385 تا 1392 بررسی گردید.


بیمه‌های تجارتی ایران
محدودیت مالی با هستفاده از سه شاخص کاپلان و زینگالس، وایت و وو و نسبت سود تقسیمی محاسبه شد.


نقش برنامه‌ریزی اقتصادی، عمرانی و برنامه‌های ساختمان و مسکن در توسعه اقتصادی ایران
برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیز از سه متغیر نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات هستفاده گردید.


فعالیتها و نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در توسعه بنادر
فرضیه های تحقیق برپايه تکنیک های آماری رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت و تصادفی آزمون می شوند.


بررسی امکانات توسعه صنعتی و اقتصادی استان مازندران
نتایج تحقیق حاکی از اون هست که بین شاخص کاپلان و زینگالس با نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد و با نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.


تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در نحوه آموزش بندرعباس
همچنین بین شاخص وایت و وو با نرخ موثر هزینه مالیات و نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی رابطه منفی و معنی دار و با تفاوت دفتری مالیات رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.


صنایع دستی ایران
بین شاخص نسبت سود تقسیمی با نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد و با نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.


اثرات صنعت نفت در اقتصاد ایران80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews