بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات و ترکیب هیات مدیره بر سیاست بدهی شرکت


بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات و ترکیب هیات مدیره بر سیاست بدهی شرکت
مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی دولت هاست.


بررسی امکانات توسعه صنعتی و اقتصادی استان مازندران
ازطرفی پرداخت مالیات یک هزینه بوده و باعث کاهش سود شرکت می‌گردد.


تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در نحوه آموزش بندرعباس
هدف اصلی مدیران شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت هست.


صنایع دستی ایران
افزایش سود می‌تواند منجر به افزایش ارزش شرکت گردد.


اثرات صنعت نفت در اقتصاد ایران
بنابراین شرکت‌ها برای کاهش هزینه و افزایش سود اقدام به اجتناب از پرداخت مالیات می‌نمایند.


علل افزایش قیمت‌ها در ایران بعد از جنگ بین‌الملل دوم
اجتناب مالياتي، پرداخت‌هاي صورت گرفته به مقامات مالياتي را كاهش مي‌دهد.


نقش پس‌انداز در اقتصاد
هدف اصلی این پژوهش شناسایی وجود ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان بدهی در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران هست.


شرکتهای سهامی زراعی، شرکت سهامی زراعی آریامهر
و اینکه آیا نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره تاثیری بر این رابطه می‌گذارد؟ بازه‌ی وقتی پژوهش شامل سال‌های 1383- 1392 هست.


بررسی صنعت نفت و آمار اقتصادی آن در ایران
برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) با هستفاده از داده‌های پانل، هستفاده شده هست.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، یک رابطۀ منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان بدهی وجود دارد.

این رابطۀ منفی نشان می‌دهد که منابع حاصله از اجتناب از پرداخت مالیات می‌تواند به عنوان جانشین هستفاده از بدهی، باشد.

علاوه بر این، نتایج حاکی از این هست که نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره با بدهی شرکت ارتباطی نداشته و این نسبت بر ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان بدهی تاثیر معناداری ندارد.

این نتیجه می‌تواند نشان دهنده‌ی عملکرد ضعیف اعضای غیرموظف هیات مدیره به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی، باشد.
66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews