ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: بانک شهر)


ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: بانک شهر)
مدیریت موسسه مالي‌ها همواره در جست و جوی دلایل ناکارایی و %د از بین بردن اونها هستند.


مفاهیم درآمد ملی و طرق محاسبه آن در ایران
این مسائل به اونها کمک می‌کند تا نتیجه رقابت خود را با دیگران مشاهده نمايند.


شرکتهای سهامی زراعی
از بین روش‌های مختلفی که به طور معمول برای ارزیابی واحدهای مختلف موسسات هستفاده می‌شود، روش تحلیل پوششی داده‌ها که با هستفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی، مرزی متشکل از واحدهایی با بهترین کارایی نسبی، تشکیل و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر واحدها برنامه می‌گیرد، یکی از روش‌های معتبر در اندازه‌گیری کارایی نسبی واحدهای مشابه موسسات و یا بنگاه‌ها، بر پايه ورودی‌ها و خروجی‌ها هست.


مطالعه اقتصادی استفاده از تشعشعات اتمی در نگهداری میوه‌ها و سبزیها از نظر بازاریابی
در این تحقیق، پس از معرفی و تبیین مدل تحلیل پوششی داده‌ها، برای ارزیابی و محاسبه کارآیی 100 شعبه موسسه مالي شهر، از مسئله ثانویه اون، به دلیل داشتن محدودیت‌های کمتر نسبت به مدل اولیه، هستفاده کردیم.


بررسی مسکن در تهران
در اجرای اولیه مدل DEA بر روی داده‌های 100 شعبه موسسه مالي، 64 شعبه دارای کارا و مابقی ناکارا تشخیص داده شده‌اند.


موقعیت اقتصادی ایران در سالهای 48 - 1338
اما فاصله زیاد میان شعب کارا و ناکارا، می‌تواند منجر به ارائه راهکارهای غیرمنطقی برای شعب ناکارا (برای رسیدن به کارایی شعب برتر)، حداقل در کوتاه‌مدت گردد.


اثرات اقتصادی نیشکر هفت تپه
به همین منظور، با چندین بار اجرای مدل DEA و حذف شعب برتر در هر بار تکرار و اجرای دوباره مدل برای شعب باقیمانده، اقدام به طبقه‌بندی شعب بر پايه کارایی کردیم تا از این طریق بتوان به ارائه راهکارهای بهبود عملکرد از یک طبقه به طبقه بالاتر (و نه لزوماً بالاترین طبقه) برای شعب کرد.


کارخانه فیبررویال ایران
در نهایت نتایج نشان می‌دهد که راهکارهای بهبود عملکرد در مدل DEA طبقه‌بندی شده به دلیل هستفاده از نظرات کارشناسی در روند بهبود، بسیار منطقی‌تر و عملی هست.


تراز پرداختهای ایران
از این رو این مدل می‌تواند، جایگزین مطمئنی در موقعیت‌های مشابه باشد


54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews