حاکمیت شرکتی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس


حاکمیت شرکتی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس




هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد.


بررسی عوامل مختلف موثر بر پس‌انداز خصوصی ایران
حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی هست که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه برنامه گرفته هست.


مساله مسکن در ایران
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید.


ارزیابی عملکرد بازسازی مناطق جنگزده استان خوزستان با تاکید بر شهرستان آبادان
یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد.


پیش‌بینی ارزبری واردات گوشت قرمز و نهاده دامی جو
لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق رگرسیون، رابطه میان متغیرهای تحقیق طی دوره ی 5 ساله (1388 تا 1392) برای شرکت های نمونه، مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی عوامل موثر بر حمل و نقل جاده‌ای کالا در اقتصاد کشور
در این تحقیق حاکمیت شرکتی به دو بخش حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تقسیم شده و از متغیرهای توضیحی مختلف در قالب مدل ریاضی برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت هستفاده شده هست.


ارزیابی کارایی سیستم بانکی با استفاده از متدلوژی تحلیل پوششی داده‌ها مورد پژوهی شعب بانک صادرات ایران
نتایج حاصل از فرضیه اول بین حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد که بررسی ضرایب مربوطه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس شهرستان تهران به علت شرایط خاص اقصادی و سیاسی کشور برای متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی داخلی وزن بیشتری قایل هستند ضمن این که اداره نمايندگان شرکت با هستفاده از مجموعه ‌روش‌ها، ‌سیاست‌ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت که به عنوان حاکمیت شرکتی شناسایی می شود، می توانند اقدام به افزایش ارزش نمایند.


بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران


تجزیه و تحلیل اقتصادی و اجتماعی شرکتهای سهامی زراعی در ایران


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews