بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری بانکها (با تاکید بر نرخ ارز در بانک توسعه صادرات ایران)


بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری بانکها (با تاکید بر نرخ ارز در بانک توسعه صادرات ایران)
هدف با توجه به افزایش شدید مطالبات معوق موسسه مالي توسعه صادرات در جریان تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر این مطالعه انجام شد که افزایش نرخ ارز موجب افزایش معوقات و ریسک اعتباری موسسه ماليها می‌شود.


اسکناس و تاریخچه انتشار آن در ایران
این مطاله در سالهای 84 الی91 در کشور ایران انجام شده.


گاز و نقش اقتصادی آن در ایران
و از الگوهای ARDL و VARاستفاده شده هست.


نقش سیاست پولی در تامین منابع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد ملی طی دوره 51 - 1340
نتیجه تحقیق: با توجه به اینکه در این تحقیق داده های مربوط به متغیرها به صورت فصلی بررسی شده اند لذا می‌توان این نتیجه را ارائه داد که افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت (یکساله) بدون تاثیر و یا تاثیر اون به صورت غیر مستقیم می‌باشد اما در بلند مدت باعث (بیش از یک سال) باعث افزایش ریسک اعتباری موسسه ماليها می‌شود.


بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی روستای شهرستانک
بنابراین با توجه به داده های تحقیق و همچنین ادبیات موجود بخش دوم فرضیه تحقیق یعنی افزایش نرخ ارز موجب افزایش معوقات و ریسک اعتباری موسسه ماليها می‌شود تایید می گردد.


تحقیق درباره صنعت گاز و نقش آن در توسعه اقتصاد جهان و ایران و برنامه‌های گازرسانی در ایران


صنعتی شدن کشورهای در حال رشد


54 out of 100 based on 29 user ratings 854 reviews