بکارگیری تئوری بازی‌ها در تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران حاضر در بورس اوراق بهادار تهران


بکارگیری تئوری بازی‌ها در تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
تعارض و همکاری یکی از ویژگی‌های عمده در رفتار انسان‌ها، نهادها، ساوقتها، کشورها و...


اقتصاد کتاب در ایران
هست، که در شرائط تعامل با دیگران نمود پیدا میکند.


تحلیل هزینه - فایده احداث راه‌آهن میانه - بستان‌آباد - تبریز
هدف این پژوهش، اولاً بررسی ارتباط بین حاکمیت‌ شرکتی و مدیریت سود هست.


اقتصاد زیرزمینی، تخمین و آثار آن بر کسری بودجه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی سالهای 1350-1374
ثانیاً بررسی تعارض بین مدیران و سهامداران شرکت‌های بورسی با هستفاده از نظریه بازی‌ها، جهت یافتن نقطه تعادلی که در اون مدیر و سهامدار به عنوان عناصر اصلی بازی در راستای حداکثر سازی منافع خود، رضایتمند باشند.


اندازه‌گیری تورم حاصل از استقراض دولت از بانک مرکزی و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های عمرانی دولت طی سالهای 1350-73
فرضیه اصلی اول که از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد به روش GLS و با هستفاده از داده‌های ترکیبی 87 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران بین سال های 86-91 آزمون می‌شود.


برآورد آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران
فرضیه‌ اصلی دوم و فرضیات فرعی تابعه‌ی اون به ترتیب با روش تابع بهترین جواب وآزمون من-ویتنی تحلیل می‌شوند.


مقایسه مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم وجود ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود هست؛ همچنین با بررسی نتیجه‌ی بازی مدیر- سهامدار مشخص گردید که هستراتژی‌های حاکمیت‌‌شرکتی قوی و مدیریت‌سود شدید بازیگران را به تعادل نمی‌رساند.


بررسی مزیت نسبی صنایع کارخانه‌ای ایران براساس هزینه منابع داخلی (DRC) و مزیت نسبی آشکار شده (RCA) "مطالعه موردی: گروه صنعتی ماشین‌آلات و تجهیزات
علاوه بر اون، هستراتژی غالب برای بازیگران وجود ندارد.


برآورد تبع عرصه بلند مدت صادرات غیر نفتی با تکنیک همگرایی
ولی با توجه به همکارانه بودن ارتباط بین مدیر و سهامدار انتظار می‌رود؛ با اتخاذ هستراتژی مدیریت سود خفیف از جانب مدیر انتظارات برآورده شود و دو طرف به تعادل نسبی دست یابند.

علاوه بر این، برای بازی تنها دو تعادل نش ضعیف شناسایی شده هست.
60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews