امکان‌سنجی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 25 مگاوات و مقایسه آن با گزینه‌ی تولید برق حاصل از سوخت‌های فسیلی در شهرک صنعتی شهرستان ک


امکان‌سنجی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 25 مگاوات و مقایسه آن با گزینه‌ی تولید برق حاصل از سوخت‌های فسیلی در شهرک صنعتی شهرستان ک
در روند تجاری ایران با سایر کشورها، تغییرات رابطه مبادله می‌تواند منافع ناشی از این تجارت را تحت‌تأثیر برنامه دهد.


صنعتی شدن در دو سیستم
با توجّه به نقش نفت در صادرات ایران، تغییرات قیمت نفت به خصوص در جهت افزایش، بر روی رابطه مبادله تأثیر دارد که چگونگی اون از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار هست.


سیاستهای زمان جنگ
بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر قیمت نفت در کوتاه‌مدّت و بلندمدّت بر رابطه مبادله خالص ایران به عنوان یک کشور عمده‌ی صادرنماينده نفت هست.


سیر تکامل عمران خوزستان
بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) برای تخمین روابط بین رابطه مبادله خالص و سایر متغیّرهای موردمطالعه، هستفاده می‌شود.


اوضاع اقتصادی و بازرگانی کشورهای آفریقایی
داده‌های موردنیاز از موسسه مالي‌ مرکزی، موسسه مالي جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به ساوقت ملل متّحد(اونکتاد) برای دوره وقتی 1981-2009 جمع‌آوری گردیده هست.


صنعت روغن نباتی
نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌ دهد که قیمت نفت در کوتاه‌مدّت و بلندمدّت مهم‌ترین عامل موثّر بر رابطه مبادله خالص هست و بر اون اثر مثبت دارد.


مارکتینگ برنج ایران
علاوه بر این، شوک افزایش قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، اثر مثبت دارند.


جغرافیا و کشاورزی شهرستان اصطهبانات
هم‌چنین، متغیر دامی مربوط به کاهش قیمت نفت بر رابطه مبادله خالص ایران اثر منفی دارد.


اصول و روشهای برنامه‌ریزی روسیه
امّا اثر نرخ ارز حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، معنی‌دار نمی‌باشد


80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews