بررسی تاثیر نا اطمینانی تورم بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای


بررسی تاثیر نا اطمینانی تورم بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
در این پژوهش سعی شد تا تأثیر چهار عامل نااطمینانی تورم، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله تجاری و حساب سرمایه موسسه مالي مرکزی بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در ایران مورد مطالعه برنامه گیرد.


جغرافیا و کشاورزی شهرستان اصطهبانات
در فصل اول اهمیت و ضرورت این موضوع بررسی می‏شود، سپس در فصل دوم مباحث و مبانی نظری ذکر می‏گردد.


اصول و روشهای برنامه‌ریزی روسیه
در فصل سوم پس از مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به معرفی روش‏شناسی و متدولوژی پژوهش می‏پردازیم.


پسته رفسنجان
فصل چهارم شامل آزمون، برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل می‏باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه تحقیق، خلاصه، نتیجه‏گیری کلی و توصیه‏های سیاستی مطرح شده هست.


بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قزوین
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نااطمینانی تورم بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در ایران، در بازه وقتی می‏باشد.


توسعه کشورهای توسعه نیافته
اهداف فرعی نیز عبارتند از: بررسی شرایط موثر بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در اقتصاد ایران روش اجرای این تحقیق به این شکل هست که ابتدا سری نااطمینانی تورم را ساخته و در ادامه از روش خودرگرسیون برداری به برآورد مدل می‏پردازیم سپس برای نتیجه‏گیری بهتر از توابع واکنش اونی و توابع تجزیه واریانس هستفاده می‏نماییم.


مارکس و سرمایه‌داری مدرن
نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و رابطه مبادله تجاری با عرضه پول در اقتصاد ایران می‏باشد.


مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی


استثمار و عدم تساوی ملل


72 out of 100 based on 37 user ratings 362 reviews