بررسی رابطه کیفیت سود و نقش آن در پیش بینی سودهای آتی در صنایع مختلف و مقایسه بین آنها


بررسی رابطه کیفیت سود و نقش آن در پیش بینی سودهای آتی در صنایع مختلف و مقایسه بین آنها
سود حسابداري يکي از مهم ترين اقلام تهيه شده توسط سيستم حسابداري هست که هم توسط هستفاده‌نمايندگان درون ساوقتي و هم توسط هستفاده‌نمايندگان برون ساوقتي، جهت اخذ تصميمات اقتصادي مورد هستفاده برنامه می‌گيرد.


مارکس و سرمایه‌داری مدرن
اهمیت پیشبینی سودهای آتی، سرمایهگذاران را واداشته که سودهای آتی را پیشبینی نمایند و در این بین، سودهای گذشته را به عنوان معیاری مربوط جهت پیشبینی سودهای آتی یافته‌اند.


مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی
هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف سنجش کیفیت سود در سطح صنعت و سنجش محتوای اطلاعاتی کیفیت سود به ویژه از نظر توان پیش‌بینی سودآوری در 7 صنعت هست که شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران طی سال‌های 1384 تا 1391 می‌باشد.


استثمار و عدم تساوی ملل
در مقایسه انجام شده بین 7 معیار مختلف سنجش کیفیت سود در سطح هر صنعت، در بین معیارهای سنجش کیفیت سودی که همپوشانی داشتند، با اتکا به نتایج حاصل از 3 شیوه جداول توافقی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون پنلی می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که كيفيت سود در سطح صنايع، صنعت کانی و معدنی بالاترين كيفيت را نشان مي‌دهد و صنعت ماشین آلات و تجهیزات پایین ترین کیفیت سود را نشان می‌دهد.


اقتصاد پسته رفسنجان و سهم آن در بازرگانی خارجی ایران
هم چنین همپوشانی معیار تورم زدایی شده جامع با معیارهای جونز تعدیل شده و رج‌گوپال در هر 3 شیوه ذکر شده تایید شد.


مبادلات بین‌المللی و مسئله انتقال تروت
ضمنا کیفیت سود بالاتر، الزاما در تمامی سال‌ها و روش‌ها توان پیش بینی سودآوری آتی را افزایش نمی‌دهد.


اصول برنامه‌ریزی
لذا به سرمايه گذاران و تحليلگران مالي و ساير هستفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي توصيه مي‌شود علاوه بر توجه به كيفيت سود نقل شده، از معيارهاي سنجش كيفيت سودی كه همپوشاني بيشتري دارند هستفاده نمايند.


بررسی اقتصادی طلوع انتظارات در ممالک فقیر و غنی


جهان سوم در اقتصاد جهانی


78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews