نقش تحریم‌های اقتصادی و حمله‌های سفته بازی بر شکل‌گیری بحران پولی و تورم در اقتصاد ایران


نقش تحریم‌های اقتصادی و حمله‌های سفته بازی بر شکل‌گیری بحران پولی و تورم در اقتصاد ایران
در طی سال های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله های سفته بازی رو به رو بوده هست که اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته اند.


تجزیه و تحلیل روند رشد اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استانهای مختلف ایران
تحریم های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل نموده هست و حمله های سفته بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور بوده هست.


استقلال بانک مرکزی و ارتباط آن با میزان تورم در ایران
بنابراین، شناخت دو پدیده فوق و یافتن راهکارهای مقابله با اونها در شرایط فعلی از اهمیت پايه ی برخوردار هست.


بررسی عوامل موثر بر تولید پنبه از طریق تخمین تابع تولید
در رابطه با تحریم های اقتصادی هدف از شکل گیری اونها ایجاد فشار بر دولت از طریق ایجاد بحران پولی در اقتصاد ایران می باشد.


بررسی تطبیقی آثار اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و پیامدهای آن برای ایران
در مورد حمله های سفته بازی نیز دلیل شکل گیری اون به وجود آمدن انگیزه های سفته بازی از طریق نوسانات ارزی و ناشی از تحریم های تحمیل شده بر اقتصاد کشور می باشد.


تخمین تابع تقاضای آب شرب شهر مشهد
در مطالعه حاضر اثرات تحریم های اقتصادی و حمله های سفته بازی بر شکل گیری بحران پولی و تورم در اقتصاد ایران مورد توجه برنامه گرفته هست.


تعیین بخش پیشرو در اقتصاد ایران
جهت بررسی موضوعات فوق در ابتدا با هستفاده از مطالعات پایه ای صورت گرفته توسط اقتصاددانان به طراحی مدل اقتصادی مبتنی بر شرایط اقتصادی ایران پرداخته شده هست.


برآورد و بررسی تغییرات ساختاری کششهای عرضه صادرات و تقاضای واردات در بخش کشاورزی
طراحی مدل های فوق مبتنی بر الگوهای نئوکینزی، کینزی جدید و پول گرایی می باشد.


بررسی کارایی ابزار اقتصاد مهندسی در پروژه‌های عمرانی با تاکید بر بازسازی بافت مرکزی شهر مشهد
همچنین جهت برآورد مدل های مورد نظر از تکنیک های اقتصاد سنجی شامل: آزمون های ریشه واحد Wavelets، بولیو و مایرن، پرون، زیووت و اندروز و آزمون های هم انباشتگی هانسن و پارک و تکنیک های برآورد مدل شامل CCR، DOLS و GMM و نیز تکنیک های اقتصاد سنجی MRS-GARCH، Beta-t-Skew-EGARCH و فیلتر CF هستفاده شده هست.

دوره وقتی مورد هستفاده 1359 الی 1391 بوده و منبع داده های مورد هستفاده موسسه مالي مرکزی ایران می باشد.

نتایج مطالعه نشان دهنده اون هست که تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد ایران از سال 2006 میلادی به بعد که با هدف شکل گیری بحران پولی در اقتصاد ایران صورت گرفته هست، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شده هست و این موضوع در کنار حمله های سفته بازی صورت گرفته در شکل گیری بحران پولی در اقتصاد کشور موثر بوده هست.

همچنین افزایش تورم انتظاری و افزایش حجم نقدینگی همراه با نااطمینانی اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد دارای اثرات هم افزا در جهت کاهش ذخایر ارزی کشور بوده هست.

مطابق نتایج به دست آمده کسری بودجه دولت نیز از شرایط موثر بر کاهش ذخایر ارزی کشور بوده هست.

در این بین افزایش نرخ ارز از طریق مکانیسم بازار موجب کاهش تقاضا برای ارز شده هست و نیاز به عرضه میزان کمتری از ذخایر ارزی کشور را جهت کنترل بازار به همراه داشته هست.

بر پايه نتایج افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی در اقتصاد، کاهش درآمدهای بخش نفتی و رکود اقتصادی ناشی از بحران پولی منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور شده هست، که همه این شرایط به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تورم انتظاری موجب کاهش ارزش پول داخلی و کاهش ذخایر ارزی در کشور شده هست.

در طی دوره مورد مطالعه درجه باز بودن تجاری به عنوان عامل کاهنده تورم در اقتصاد ایران عمل نموده هست.

همچنین بر پايه نتایج به دست آمده تحریم های اقتصادی اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی داشته هست که نشان دهنده انتقال نقدینگی به بازارهای رقیب پول در شرایط تحریم اقتصادی می باشد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews