محاسبه قیمت تمام شده آب برای محصولات عمده کشاورزی در استان مازندران (مطالعه موردی روی محصولات برنج و مرکبات)


محاسبه قیمت تمام شده آب برای محصولات عمده کشاورزی در استان مازندران (مطالعه موردی روی محصولات برنج و مرکبات)
همواره موضوع قیمت برخی نهاده های تولید در کشور مانند آب، برق و ...


بررسی خصوصی‌سازی صنعت بیمه ایران (مطالعه موردی)
که توسط دولت در دسترس مصرف نمايندگان برنامه می گیرد، هنگام إعمال تغییر و افزایش، بسی سؤال بر سر إعمال اون و میزان افزایش اون، پیش می آورد و حتی گاهی غیر منصفانه می نماید.


بررسی موانع رشد و توسعه تعاونیهای تولید در استان خراسان
آیا چنین هست؟ به راستی قیمت واقعی این نهاده ها برای دولت چقدر هست؟ همان طوری که می دانید یکی از این نهاده ها، آب می باشد که البته مصرف عمده اون در کشاورزی نمود می یابد.


بررسی و تخمین تابع پس‌انداز بخش خصوصی مورد ایران 1350-75
به نظر شما قیمت واقعی هر متر مکعب آب کشاورزی چقدر هست؟ آیا آب بهای دریافتی از کشاورزان نیز به همان اندازه هست؟ در تحقیق حاضر، جواب این سؤال، در هستان مازندران که یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور هست مورد جستجو برنامه گرفت و قیمت تمام شده آب کشاورزی از منابع سطحی(سد) و همچنین قیمت تمام شده آب از منابع زیرزمینی(چاه) با رویکرد اقتصاد مهندسی محاسبه گردید.


برآورد مدل تقاضای مسکن کشور
هزینه تمام شده هر متر مکعب آب کشاورزی در سه حوزه سد شهید رجایی ساری، سد زمزم قائم شهر و سد البرز بابل به ترتیب 2540، 2421 و 2511 ریال محاسبه شده هست و همچنین برای منابع زیرزمینی هزینه هر متر مکعب آب کشاورزی برای کشت برنج(نماینده محصولات زراعی) 2417 ریال وبرای کشت مرکبات(نماینده محصولات باغی) 3825 ریال بدست آمده هست

موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی


72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews