تاثیر کیفیت سود ضعیف بر عدم تقارن اطلاعاتی


تاثیر کیفیت سود ضعیف بر عدم تقارن اطلاعاتی
این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت سود ضعیف بر عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد.


اثر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی (به تفکیک سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی)
کیفیت سود ضعیف،موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی فی ما بین شرکت ها و سرمایه گذاران می شود.اگر سرمایه گذارانی از اعلان هایی که برنامه هست درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند.عدم تقارن اطلاعاتی به نوبه خود تمایل سرمایه گذاران در معاملات بورسی را تقلیل داده وبدین ترتیب کارایی بازار سرمایه را کاهش می دهد.در این تحقیق برای سنجش کیفیت سودضعیف ازدو الگوی دیچاوودیچف(2002)والگوی اسلون(1996)وبرای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از الگوی ونکاتش وچیانگ(1986)(شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ،درفرضیه اول وازتفاوت قیمت پیشنهادی فروش سهام قبل ازاعلان سودوقیمت پیشنهادی خرید سهام سپس اعلان سود،در فرضیه دوم)استفاده شده هست.این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد.


ارزیابی اهداف سیاست پولی در ایران (1342-1374)
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق،از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره و روش ترکیبی داده های پانل بهره گرفته شده هست .نتایج تحقیق با هستفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ایی شامل 138 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار شهرستان تهران طی یک دوره شش ساله(1392-1387)حاکی از تاثیر مستقیم کیفیت سود ضعیف بر عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی قبل و بعداز اعلان سود می باشد.


بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران


ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ایران، یک تحلیل هزینه - فایده (مطالعه موردی چابهار)


66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews