فقه و چند مسئله مستحدثه ی پزشکی (مرگ مغزی، پیوند اعضاء، شبیه سازی)


فقه و چند مسئله مستحدثه ی پزشکی (مرگ مغزی، پیوند اعضاء، شبیه سازی)
امروزه بر کسی پوشیده نیست که حقوق نه تنها با علوم اجتماعی در ارتباط هست بلکه با علوم طبیعی و ریاضی نیز چندان بی ارتباط نیست.


رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)
هریک از دستاوردهای علمی بشری در علوم تجربی و ریاضی خود محرک موتور حقوق هست.


زمینه‌های تربیتی در فقه اسلامی (بخش عبادات : طهارت ، نماز، روزه و دعا)
در فصل اول این پایان نامه کلیاتی راجع به ارتباط تنگاتنگ فناوریها بخصوص علوم پزشکی با علوم انسانی مورد بررسی برنامه گرفته هست.


اثبات عدم وجود تناقض در قرآن کریم
در فصل دوم با عنوان مرگ مغزی از جنجالی ترین موضوعات مباحث پزشکی و بکار گیری اعضای فرد مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند به بیماران نیازمند سخن به میان آمده هست.


بررسی نشانه‌ها و روشهای تربیتی مربوطه به زندگی حضتر ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع) در قرآن کریم
تعریف مرگ مغزی و ارتباط روح و جسم در حالتهای مختلف بدن، معیارهای تعیین وقت مرگ مغزی و وقت مرگ و حالتهای مشتبه شونده و تاریخچه اون در این فصل بررسی شده هست.


نماز جمعه از دیدگاه مذهب شیعه
در فرمودار چهارم این فصل مباحث فقهی خروج روح از بدن و حیات غیر مستمر و همچنین اینکه ممانعت از ادامه درمان به منزله قتل نمیباشد؟ و اینکه آیا حکم مرگ مغزی و هستفاده از اعضا حکمی هست اولیه یا حکومتی؟ مورد بررسی واقع شده هست.


راههای اثبات هلال در فقه اسلامی
فرمودار پنجم این فصل بررسی حقوقی قانون پیوند از مرگ مغزی در ایران را بررسی نموده هست.


اخبار از مغیبات در قرآن کریم
در فصل سوم به بحث پیوند اعضا، خرید و فروش اعضا، مباحث فقهی مرتبط با پیوند اعضا و نقش وصیت در برداشت اعضا از جسد مطرح گردیده هست.


تاویل و ضوابط آن نزد شیعه
فصل چهارم پایان نامه در خصوص شبیه سازی و احتمال ایجاد نسلی که در اون جنس واحدی بعنوان تعیین نماينده خصوصیات ژنتیکی جنین و تنها منشا اون هست در کنار تکنولوژی هستفاده از سلول های بنیادی مورد بررسی واقع شده هست.
66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews