بررسی میزان سازگاری ساختار اطلاعات کتابشناختی صفحه عنوان ، صفحه حقوق ، صفحه نیم عنوان و عطف کتاب در کتابهای فارسی چاپ اول تالیفی علوم پایه و


بررسی میزان سازگاری ساختار اطلاعات کتابشناختی صفحه عنوان ، صفحه حقوق ، صفحه نیم عنوان و عطف کتاب در کتابهای فارسی چاپ اول تالیفی علوم پایه و
یکی از معضلات کتابداران و اطلاع رسانان که به امر ایجاد ، موسسه ماليهای اطلاعاتی و ساماندهی مجموعه های خود مبادرت می ورزند عدم رعایت از اصولی واحد برای ارائه فقره های اطلاعاتی و شناساننده یک کتاب هست .


در محدوده جاهلیت و ظهور اسلام با تکیه بر متن قرآن کریم
اگر ناشران کتابهای فارسی هستاندارد واحدی را برای انتشار برگزینند، علاوه بر جذاب بودن کتابها برای هستفاده نماينده ایجاد موسسه ماليهای اطلاعاتی را تسهیل کرده و روند اشاعه اطلاعات را عینیت می بخشند.


سرچشمه‏‎‎‏های حدیثی عرفان و تصوف اسلامی
با عنایت به این مساله ، پژوهش حاضر میزان سازگاری ساختار فقره های اطلاعاتی کتابهای فارسی با هستاندارد های ایزو در خصوص صفحه عنوان ، صفحه حقوق ، صفحه نیم عنوان و عطف کتاب را مورد بررسی برنامه می دهد.


نقد و بررسی دیدگاه پاسکال، جیمز وکی‏‎‎‏یرکگور با تکیه بر آراء مکی (در مقاله باور بدون دلیل)


تحلیل کلامی مواقف اخروی


54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews