ترجمه و تحقیق در مورد نظرات و روشهای تفسیری در مفسر از طبری تا طباطبایی (ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب مسیحیان در قرآن : بررسی تفاسیر قدیم و جدید)


ترجمه و تحقیق در مورد نظرات و روشهای تفسیری در مفسر از طبری تا طباطبایی (ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب مسیحیان در قرآن : بررسی تفاسیر قدیم و جدید)
بنیان این رساله برپايه تالیف خانم مک اولیف بنا شده هست که با توجه به بیان صریح ایشان و هستنباط نویسنده می توان هدف او را از اینکار ببرنامه زیر توصیف کرد: نخست : اینکه مولف با توجه به گستردگی تفاسیر و مفسرین قراون کریم مجبور بوده هست بصورت گزینشی آثار ده مفسر را انتخاب کرده و خود نیز اذعان می دارد که اینکار جامع و مانع نمی باشد و فقط ترتیب تاریخی (کرونولوژیک) عصر زندگی اونها ملاک کار بوده هست.


تحقیق و تصحیح کتاب کلمه سواء شیخ عبدالحسین اعلمی با مقدمه انتقادی و مقابله با نسخ موجود
دوم: اینکه همین نگاه و انتخاب گزینشی ، طیفی از تحلیل تفسیری از اواخر قرن نهم میلادی تا اواخر قرن بیستم را شامل شده هست که از طبری آغاز و به علامه طباطبائی ختم می گردد.


تأملی در مفاهیم و عملکردهای متقابل در قرآن کریم
سومین: نکته اینکه از جهتی دیگر از میان این ده مفسر، چهار تفسیر گزینش شده دو تا به زبان فارسی و دو تا به زبان عربی بوده هست که همگی توسط مفسرین شیعی نگارش یافته اند که سیر منطقی از کلاسیک تا معاصر را نیز پوشش می دهند.چهارمین موضوع اونکه اگر چه ممکن هست 6مفسر باقیمانده را سنی مذهب تلقی کنیم اما دیدگاههای متنوع و متفاوتی را در خود جای داده اند، از رویکرد کلامی تفسیر زمخشری که با دیدگاههای معتزلی نزدیک هست تا فخرالدین رازی که با اندیشه اشعری همخوانی دارد، در حال که رویکرد همچون حنبلی مذهبان را می توان در آثار ابن جوزی و ابن کثیر یافت، همچنین بی شک نمی توان از قرائت نوگرایانه رشید رضا در تفسیر المناراش نیز چشم پوشید.پنجمین :نکته اینکه بدلیل اهداف مقایسه ای که در لابلای نمایندگان نحله های مختلف فکری این تفاسیر در نظر بوده هست و نیز جهت برطرف کردن این نقص گهگاه از نگرش صوفی گرایانه سمبل این نحله که در محی الدین عربی متجلی می گردیده نیز سود جسته هست.


انسان‌شناسی ملاصدرا
ششمین و آخرین اینکه مولف در دسترس بودن این تفاسیر در بازار توزیع قاهره را مبنای کار خویش برنامه داده هست.


نقد و بررسی حدوث یا قدم خلقت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا


شیوه برخورد قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) با ادیان


78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews