بررسی و محاسبه ناپیوستگی نواری در سیستم ‏‎Si/Ge‎‏ به روش محاسباتی شبه پتانسیل ابتدا به ساکن


بررسی و محاسبه ناپیوستگی نواری در سیستم ‏‎Si/Ge‎‏ به روش محاسباتی شبه پتانسیل ابتدا به ساکن
در این پایان نامه سعی شده هست برخی از خواص الکترونیکی ساختار ‏‎Si/Ge‎‏ به صورت نظری محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه گردد.


حقوق متقابل مردم و حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)
تکنیک به کار رفته در این محاسبات هستفاده از روش خودسازگار و نظریه تابعی چگالی در چارچوب شبه پتانسیلهای ابتدا به ساکن می باشد.


خداشناسی فطری از دیدگاه قرآن و حدیث و حکمت متعالیه


ضرورت بعثت انبیاء


86 out of 100 based on 56 user ratings 1106 reviews