روش طبقه بندی مفاهیم در حوزه قرآن کریم


روش طبقه بندی مفاهیم در حوزه قرآن کریم
کلید واژگان: گنجواژه قراونی، طبقه‌بندی مفاهیم، سینتکس، شبکه مفهومی قراون، پیوستگی متنم قراون، تحلیل متن، انفورماتیک قراونی.


کرامت انسان از دیدگاه اسلام


بررسی و تطبیق عقل و نقل در شواهد الربوبیه


74 out of 100 based on 84 user ratings 284 reviews