موضوع معقولیت قضایای دینی (بازخوانی نظریه غزالی)


موضوع معقولیت قضایای دینی (بازخوانی نظریه غزالی)
چکیده در این پایان‌نامه نظریه غزالی و اظهارات پراکنده وی با محوریت چگونگی معقول بودن گزاره‌های دینی، بازسازی شده هست.


اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام
پس از بیان معانی گوناگون معقولیت و حیطه‌های گوناگون معقولیت که عمدتاً به دو حیطه معقولیت هستدلالی و غیر هستدلالی قابل تقسیم هست، فقراتی از سخنان و روش غزالی که با حیطه‌های معقولیت ـ عنوان شده در کلیات ـ قابل انطباق هست، گردآوری شده هست.


نقش اخلاق در اجرای احکام متاجر
در مقام داوری و جمع‌بندی در میان اظهارات به ظاهر متناقض غزالی، ابتدا این اظهارات را با توجه به عامل وقت مورد بررسی برنامه داده‌ایم.


مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی قرآن مجید
در این میان روشن شد که اظهارات غزالی قبل از تحولات روحی و فکری صرفاً در مقام نقد و نقض روش جویندگان مختلف حقیقت بوده هست و وی در تمامی دوران حیات فکری خود (چه قبل از خروج از نظامیه و چه سپس اون) تنها یک روش را در وصول به حقیقت کاملاً کارآمد می‌دیده هست که همان روش صوفیه هست.


مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ورزشکار در فقه امامیه و حقوق جزای ایران
اما اینکه غزالی در آخرین آثار خود نیز روش‌های مختلف و متنوع جویندگان حقیقت همانند روش هستدلالی و یا حتی تقلید کورکورانه عوام را ـ البته با شرایطی ـ معتبر و مکفی می‌داند ناشی از یک آموزه بسیار مهم در میان صوفیه یعنی به رسمیت شناختن تیپولوژی و تفاوت میان انسانهای گوناگون هست.


فضائل اهل بیت علیهم السلام در اهم تفاسیر اهل سنت
در جمع‌بندی، غزالی گزاره‌های دینی را معقول می‌داند، اما این معقولیت مراتب و درجاتی دارد که ناظر به تفاوت انسانهاست.


تحقیقی در معقولات ثانیه فلسفی و منطقی و تطور آن در تاریخ فلسفه اسلامی
اگر چه کاملترین نوع توجیه گزاره‌های دینی مبتنی بر ادراکات و مکاشفات صوفیانه هست.


کاربرد و قلمرو دین براساس کتاب و سنت
واژه‌های کلیدی:‌عقل گرایی، ایمان گرایی، بنیان‌انگاری، معقولیت، تیپولوژی

آشنایی با: احوال و احادیث زنان راوی پیامبر(ص) "از حرف الف تا دال"


66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews